Forslag til reguleringsplan for Heilhornet turistanlegg

Forslag til reguleringsplan for Heilhornet turistanlegg legges ut til offentlig høring fram til 12. desember 2019.

Heilhornet turistanlegg

Bindal formannskap vedtok i møte den 17.10.2019, sak 50/19 å legge forslag til reguleringsplan for Heilhornet turistanlegg, med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av eksisterende turistanlegg ved Heilhornet Seaside Logde. Anlegget består i dag av utleierom og bevertning (tidligere hotell), utleiehytter og småbåthavn med utleiebåter. Det legges opptil å utvide virksomheten ved å anlegge flere utleiehytter. Det ønskes også å anlegge en hall med lagerplass for båter og utstyr på sør siden av Fv. 17.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK, eller pr. e-post til postmottak@bindal.kommune.no innen 12.12.2019.