Høring - forslag til reguleringsplan for Bogadalen - Kolsvik

Forslag til reguleringsplan for Bogadalen legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 12. desember. Høringsfristen er utsatt til 31. januar 2020.

Bindal formannskap vedtok i møte den 17.10.2019, sak 49/19 å legge forslag til reguleringsplan for Bogadalen, med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for uttak av malm for utvinning av gull i Bogadalen. Tiltaket omfatter også oppredning av malmen, samt deponering av fast avfall fra driften, gråbergdeponi og deponi av avgangsmasser i sjø.
 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK, eller pr. epost til postmottak@bindal.kommune.no innen 12.12.2019.

Plankart (PDF, 216 kB)