Kommunens delegeringsreglement er oppdatert

Kommunestyret gjorde i møte 12. november 2020 vedtak om nytt reglement for delegering.

Vedtak - Delegeringsreglement for Bindal kommune
Vedlegg:
1 Politisk delegeringsreglement for Bindal kommune (PDF, 11 MB)
2 Delegering av myndighet - lokale bestemmelser (PDF, 186 kB)
3 Delegeringsreglement for hele kommunen - politisk og administrativt (PDF, 203 kB)

Rådmannens innstilling
1. Politisk delegeringsreglement for Bindal kommune vedtas, jf. kommunelovens § 5-14.
2. Delegeringer på administrasjonsnivå tas til orientering.
3. Delegeringsreglement erstatter samtlige tidligere vedtatte reglement, retningslinjer og vedtak vedr. delegering fra kommunestyret til formannskap og andre politiske utvalg og IKS’er, samt fra politisk til administrativt nivå.
4. Vesentlige endringer og nye delegeringsvedtak skal innarbeides i reglementet som vedtas.
5. Delegerte vedtak refereres til kommunestyret i en samlet rapport i det første kommunestyremøte etter at vedtak er fattet.
6. Høringsliste legges ikke fram for kommunestyret.

Saksopplysninger
Delegeringsreglement for Bindal kommune ble sist ajourført og vedtatt i kommunestyrets sak 49/03. Siden den gang og fram til i dag er det gjort en rekke vedtak for delegering av myndighet i Bindal kommune. Samtlige vedtak skal nå sammenfattes i ett delegeringsreglement som erstatter tidligere vedtatte reglement, retningslinjer og vedtak som gjelder delegering fra kommunestyret til formannskap og andre politiske utvalg og IKS'er, samt fra politisk nivå til rådmann.
Endringer i organisasjonen, sammensetning av politiske utvalg, råd og nemnder og endringer av lover de siste 17 år gir et helt nødvendig behov for å utarbeide og vedta nytt delegeringsreglement for Bindal kommune. Det er også lovfestet gjennom kommuneloven § 5-14 at kommunestyret skal fastsette delegeringsreglement for kommunen innen utgangen av året etter at kommunestyret ble konstituert. Reglementet skal gjelde inntil nytt reglement fastsettes.
Sommeren 2020 inngikk Bindal kommune avtale med KF delegering om en digital løsning for kommunens delegeringsreglement. Løsning omfatter 150 lover og over 1000 paragrafer som styrer kommunens daglige virksomhet. KF delegering sørger for kontinuerlig oppdatering av lovene og melder til kommunen om de endringer som kan ha betydning for delegeringsreglementet.
Formålet med delegeringsreglementet er å angi hvem i organisasjonen som kan ta avgjørelse, foruten kommunestyret. Delegeringsreglementet skal bidra til å avlaste kommunestyret for underordnende og daglige gjøremål og slik effektivisere og forenkle forvaltningen og beslutningsprosessene som tas i kommunen.

Ved delegering overføres myndighet til å avgi uttalelser, fatte vedtak og ta avgjørelse på ulike områder, fra kommunestyret til politiske faste utvalg og IKS’er, eller fra politisk til administrativt nivå. Der annet ikke er bestemt, kan rådmannen selv delegere myndighet videre innad i administrasjonen.
Alle prinsipielle saker skal allikevel behandles politisk. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, skal dette avklares med rådmann, som igjen kan drøfte videre med ordfører. Dersom det fremdeles er tvil, går saken til politisk behandling. Hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning må vurderes i det enkelte tilfeller på bakgrunn av:

 Om saken er av politisk karakter.
 Vedtakets karakter og konsekvenser, herunder om saken skiller seg ut fra det vanlige eller representerer et nytt eller unikt tilfelle.
 Om avgjørelsen tidligere er klarlagt gjennom politisk vedtak, instrukser eller praksis.
 Om det i saken tas stiling til fortolkning av nye regler eller endringer av tidligere praksis.

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet politisk eller administrativt organ i samsvar med forvaltningsloven § 35, jf. kommuneloven § 60. Dersom et organ fatter vedtak uten at det har fått delegert myndighet kan vedtaket være ugyldig. Det samme gjelder dersom myndighet er delegert i strid med reglene for videredelegering. Virkning av feil i behandlingsmåten går fram av forvaltningsloven § 41.
Vesentlige endringer av reglementet skal godkjennes med vedtak i kommunestyret. Redaksjonelle endringer, som følge av vedtak i kommunestyret, lovendringer eller andre enkle endringer, så lenge det ikke endrer reglementets prinsipper eller myndighet, gjøres administrativt. Nye delegeringsvedtak skal innarbeides i dette reglement.

 

Vesentlige endringer i delegeringsreglementet som her vedtas er som følger:
 Behandling av deling- og konsesjonssaker på bebygd og ubebygd eiendom Kommunestyret delegerer til rådmannen å fatte vedtak i deling- og konsesjonssaker inntil 5 dekar. Areal over 5 dekar og søknad om frafall av borett skal behandles av formannskapet.
 Salg av kommunal eiendom Kommunestyret delegerer til rådmannen å selge kommunal eiendom inntil 100 m2. Pris pr. m2 beregnes ut fra områdets beliggenhet og i hvilken grad området er opparbeider og/eller påkostet.
 Salg av byggeklar boligtomt Kommunestyret delegerer til rådmannen å selge ledige boligtomter i regulerte boligfelt på følgende vilkår: - Tomtetilsagn gjelder i 6 mnd. fra vedtakets dato. Etter dette bortfaller tilsagnet uten videre varsel. - Tomten er byggeklar og ligger i regulert boligfelt. - Solgt tomter skal være bebygd innen 3 år.
 

I tillegg til de endringene av delegeringer som listet opp over har det vært utøvd myndighet som tidligere ikke har vært nedfelt i et delegeringsreglement. Dette gjelder både myndighet på politisk nivå, men også innenfor administrasjonen. De lover og paragrafer som Bindal tidligere ikke har tatt stilling til er nå inkludert i reglementet og delegeringen anses som komplett.
Reglementet vil bli gjort tilgjengelig gjennom kommunen hjemmeside, www.bindal.kommune.no, etter vedtak i kommunestyret. Det vil bidra til å sikre at politikere, ansatte i kommunen, samt private parter og øvrig publikum til enhver tid er orientert om hvem som har kompetanse til å treffe beslutninger. For å sikre effektiv forvaltning må målet være at beslutninger tas på lavest mulig nivå i organisasjonen.

Referatsaker
Ut fra dagens praksis blir delegerte vedtak i mange tilfeller lagt fram som referatsak til kommunestyret. Rådmannen ønsker at det i fortsettelsen skal rapporteres om de vedtak som er gjort på administrativt nivå. Dette for at politikerne skal være orientert om aktiviteten som rører seg i organisasjonen. Gjennomgang av referatsakene krever mye av møtetiden til kommunestyret. For å effektivisere dette legges det fram følgende alternativer til gjennomføring:
1. Delegerte vedtak refereres ikke til kommunestyret.
2. Kommunestyret beslutter hva som skal refereres og hva som ikke skal refereres.
3. Det føres månedlige lister over delegerte vedtak som er gjort. Listen offentliggjøres på kommunens hjemmeside i starten av hver måned.
4. Delegerte vedtak oppsummeres i årsmelding for hver sektor.
5. I hvert av kommunestyremøtene legges det fram en samlet rapport over alle delegerte vedtak som er fattet siden forrige møte. Listen legges fram som én referatsak.

Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar å gå for alternativ fem for framlegg av referatsaker.
Vedtak i hastesaker etter kommunelovens § 11-8 skal refereres som tidligere. Vedtak refereres i første møte etter at vedtaket er fattet.


Høringsliste
I kommunestyremøtene legges det i dag fram en liste som viser alle høringer kommunen har mottatt siden siste møte ble avholdt. Når kommunen mottar høringene sendes de fortløpende til rette vedkommende på administrativt nivå, med kopi til rådmann. Om det skal gis uttalelse til høring avgjøres administrativt. Der det er tvil tas dette med rådmann som tar beslutningen om høringen er av slik karakter at det skal gis uttalelse eller om den skal behandles på politisk nivå. I noen tilfeller er det også dialog mellom rådmann og ordfører. Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette at høringsliste ikke legges fram for kommunestyret.


Vurdering
KF delegering sin løsning av delegeringsreglement gir hvert enkelt organ, råd, nemnd og administrasjon en komplett tilgang til sine delegeringer. Det bidrar til bedre oversikt over behandlingsprosessene som tas og effektiviserer kommunens daglige drift.
Offentliggjøring av reglementet vil gi politikere, ansatte, samarbeidspartnere og publikum en enkel måte å finne fram til hvor avgjørelsesmyndighet ligger. I tillegg til delegeringsmyndighet gir det også informasjon om hva hvert enkelt organ og enhet i kommunen har til arbeidsoppgaver/ansvarsområde.

Delegeringsreglementet for Bindal kommune inneholder nær 150 lover der kommunen er gitt myndighet eller plikt. Kommuneloven § 5-14 pålegger kommunen å fastsette et delegeringsreglement innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Rådmannen foreslår av politisk delegeringsreglementet for Bindal kommune vedtas. Delegeringer på administrativt nivå tas til orientering.
Det foreslås videre at referatsaker vedtas etter punkt 5 i saksutredningen og at høringslisten ikke lengre legges fram for kommunestyret.
Rådmannen anbefaler videre at alle tidligere vedtak som gir delegert myndighet erstattes ved vedtak av nytt delegeringsreglement. Nye delegeringer og vesentlig endring av reglementet vedtas av kommunestyret og innarbeides i dette reglementet.


RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 22.10.2020


Knut Toresen
rådmann