Ledige stillinger i skole og barnehage

Det er søknadsfrist 11. juni for flere ledige stillinger ved Terråk skole og Bindal barnehage.

 1. ASSISTENTSTILLINGER VED TERRÅK SKOLE

 

Tospråklig assistent i arabisk

Det søkes etter tospråklig assistent i 80% stilling for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020.
Arbeidsoppgaven blir å arbeide for at tospråklige elever får utviklet både sitt førstespråk (morsmål) og andrespråk (norsk). Det kreves avlagt norskprøve, med norskferdigheter på minimum B2 muntlig.

Assistent

Det søkes etter assistent i 25% stilling for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020.
Kvalifikasjoner:

 • Den som tilsettes må før tiltredelse levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens §10-9
 • Fordel med erfaring fra skole

Personlige egenskaper

 • Evne til omsorg og se barns behov
 • Samarbeidsvillig og løsningsorientert
 • Selvstendig, positiv og engasjert

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark, mobil: 48 17 85 12, kari.lillemark@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd.

 

 1. Vikariat som lærer i 80% stilling ved Terråk skole

Ved Terråk skole søkes det etter 80 % vikariat som lærer for perioden 01.08.19 – 31.12.19.

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes etter lærere som har godkjent undervisningskompetanse på 1.-7. trinn og
  5.-10. trinn.
 • For å undervise i grunnskolen er det en forutsetning at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Den som tilsettes må før tiltredelse levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens §10-9

Personlige egenskaper

Vi søker lærere som:

 • Er opptatt av god klasseledelse
 • Har evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor alle elevers behov
 • Har evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet og ellers i skolemiljøet
 • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team
 • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen
 • Har godt samarbeid med foresatte

Vi oppfordrer også andre med godkjent lærerutdanning eller barnehagelærer med videreutdanning til å søke på stillingene.

Vi tar forbehold om at interne overføringer, permisjoner m.m. kan medføre endringer i behov eller ledighet ved skolen. Ved interne omrokkeringer i rekrutteringsprosessen, kan det oppstå ledighet i andre stillinger/stillingsstørrelser med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark, mobil: 48 17 85 12, kari.lillemark@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Pliktig medlemskap i SPK med 2 % innskudd.

 

 1. Bindal barnehage har følgende ledige pedagogstillinger fra 1.8.2019:

                                                                              

Pedagogisk leder, fast 100 % stilling fra 1.8.2019. Stillingen er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet. I tillegg er det ved samme barnehage ledig vikariat som pedagogisk leder i 30 % stilling for perioden 1.8.2019 – 31.7.2020.

Pedagogisk leder, Vikariat i 75 %stilling i perioden 1.8.2019 – 31.7.2020. Stillingen er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Terråk. 

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Såfremt vi ikke får kvalifisert personell som søkere til pedagogstillingene, vil det være aktuelt å ansette på dispensasjon. 

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det kan bli aktuelt med intervju. Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger.

Nærmere opplysninger fås hos styrer Arnfinn Hamnes, på tlf. 91562008

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale. Gyldig politiattest må leveres før tiltredelse.

 

 1. Bindal barnehage har følgende ledige vikariat som fagarbeider/assistent fra 1.8.2019


Fagarbeider (barne- og ungdomsarbeiderfaget)/assistent, vikariat inntil 180% stilling for perioden 1.8.2019 – 31.7.2020. Stillingene er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Terråk. Noe av stillingene kan bli gjort fast.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det kan bli aktuelt med intervju. Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingene.

Nærmere opplysninger fås hos styrer Arnfinn Hamnes, på tlf. 91562008

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale. Gyldig politiattest må leveres før tiltredelse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 11.06.2019. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Skriv tydelig hvilken stilling du søker på.