Søknad om utslipp fra anleggsarbeider - Hellifossen kraftverk

Hellifossen Kraft AS har fått konsesjon til å bygge Hellifossen kraftverk i Bindal. De søker nå om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider. Høringsfrist 12. august.

Søknad om utslipp fra anleggsarbeider - Hellifossen kraftverk

Det vil bygges en 350 meter lang tunnel mellom vanninntaket i Svartåsdalen og magasinet i Storsteinan i Terråkelva.

Prosessvannet fra tunneldriving vil typisk inneholde steinstøv, nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester, metaller fra verktøyslitasje og tidvis noe spillolje. Det vil også være svært basisk når det brukes sprøytebetong. Prosessvannet vil passere renseanlegg før utslipp til infiltrasjon i grunnen.

Planlagt oppstart av tunnelarbeidet er mai 2020, og forventet drivetid  er 2 - 2,5 måneder. Oppstart av anleggsarbeid for andre arbeider var mai 2019.

For mer opplysninger viser Fylkesmannen til den vedlagte søknaden. Saksdokumentene vil også legges til gjennomsyn hos Bindal kommune.

Merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø eller fmnopost (@) fylkesmannen.no.