Trafikksikkerhetsmidler i Nordland

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg lyser ut midler til holdningsskapende arbeid. Midlene tildeles til bruk andre halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke. Søknadsfristen er 1. oktober

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?


Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til andre halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.
Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper. Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc.
Det som er viktig i vår vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.


Forslag til gode tiltak:
- Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke) – synlig syklist og konkurranser.
- Refleksopplæring - Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks. Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?
- Valgfag Trafikk
- Sikring av barn i bil - Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)
- Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)
- Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
- Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
- Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund)


NFTU anbefaler alle å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, og for å finne elektronisk søknadsskjema.
Søknadsfrist 1. oktober 2020.
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silfis@nkf.no..