Bispevisitas 2021

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes har varslet at hun kommer på visitas i perioden 28. september til 3. oktober.

Bindal sokn har mottatt melding om bispevisitas

 

Melding om bispevisitas i Bindal 21.-26. september 2021
UTSATT en uke til uke 39; 28. september til 3. oktober.


Etter gammel skikk og fastsatt reglement skal biskopen jevnlig holde visitas i hvert sokn i bispedømmet. Biskopen ber med dette om at det legges til rette for visitas i Bindal menighet i tidsrommet tirsdag 21.- torsdag 23. samt søndag 26. september 2021. Det kan evt. legges opp til et møte for gjennomgang av programmet allerede mandag ettermiddag/kveld.


Program
Den pågående pandemien Covid 19 har lagt klare begrensninger på mye av virksomheten i kirken. Biskopen vurderer det likevel som viktig at visitaser blir gjennomført med følgende prioriterte programposter:
- Møte med menighetsråd og fellesråd
- Møte med stab
- Møte med kommunen
- Visitasgudstjeneste og visitasforedrag

I tillegg ønsker biskopen gjerne møte med evt. andre kirkesamfunn og organisasjoner i lokalsamfunnet.

Dersom det lokalt er mulig i forhold til smittevernregler vil biskopen også kunne besøke skoler, delta på trosopplæringstiltak, institusjonsbesøk eller andre diakonale arrangement og kultur/ musikkarrangement. I forkant av visitasen vil biskopen innkalle prestene til en samtale, og de øvrige ansatte vil inviteres til evt. samtale. Prost og kirkeverge kan delta på samtale for sine ansatte hvis ønskelig.

Biskopen ber soknepresten og menighetsrådet i samråd med kirkevergen om å utarbeide et forslag til program for visitasen. Arbeidet med dette lokalt ledes av prosten.

Prosten har det overordnede ansvar for planleggingen og for den nødvendige kontakt med biskop og bispedømmeadministrasjon. Vi ber om at forslag til program sendes biskopen tjenestevei gjennom prosten innen 1. september 2021. Biskopen vil på grunnlag av det innsendte forslaget til program, fastsette et endelig program for visitasen.


Visitasinnberetning
Før visitasen bes sokneprestene og menighetsrådene/fellesrådet om å utarbeide en skriftlig visitasinnberetning om menighetsforholdene. På grunnlag av årsmeldinger, statistikk og kirkenes dagsregister bør denne inneholde en oversikt over utviklingen i menighetene siden sist visitas. Gudstjenesteliv, trosopplæring, kirkemusikk, kultur, diakoni og misjon bør vektlegges. Lokale planer legges ved.

Visitasinnberetningen sendes biskopen innen 1. september 2021. Se vedlagt mal for visitasinnberetning.


Kontorvisitas
Denne delen av visitasen er delegert til prosten som i forkant av visitasen gjennomfører kontorvisitas og sender en rapport om dette til biskopen. Se vedlagt mal for kontorvisitas.

Økonomi
Utgifter til reise og opphold for biskop m/følge dekkes av bispedømmet. I tillegg kan menighetene/fellesrådet søke bispedømmerådet om et tilskudd på inntil kr. 10 000 for å dekke ulike utgifter knyttet til gjennomføring av visitasen.
Visitasen er en del av biskopens tilsyn med menighetene i bispedømmet. Vi ønsker at den skal bidra til å løfte fram menighetenes virksomhet og den lokal kirkes betydning i samfunnet for øvrig. Det er vårt håp at visitasen skal være til inspirasjon og oppmuntring for den enkelte menighet. Biskopen ser med glede fram til visitasen og ønsker Guds velsignelse over planleggingen!


Med vennlig hilsen
Ann-Helen F. Jusnes
biskop

Omar Aardal
rådgiver