Generell informasjon

Bindal kommune har besluttet å åpne idrettshallene på Bindalseidet og Terråk for kor, korps og møter fra og med mandag 18. mai.

 

Hallene kan fra den 18, mai benyttes til kor- og korpsøvinger og møter, men ikke til idrettsaktiviteter.
Det forutsettes at leietakerne retter seg etter sentrale smittevernveiledere og lokale krav.

Fra den 7. september åpnes hallene for trening for barn og unge opp til 10. klassetrinn. Les mer om dette her.

 

Gradvis åpning av samfunnet

Torsdag 7. mai 2020 la regjeringen fram en plan for videre håndtering av covid-19 i Norge. Det er lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene.

Tiltakene som er satt i verk har hatt god effekt. Derfor har regjeringen laget en plan for trinnvis gjenåpning av samfunnet fram mot sommeren. I løpet uke 20 (innen 15. mai 2020) skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen.

Vi må fortsatt holde avstand og ha god håndhygiene

I virksomheter som gjenåpner skal egne standarder for smittevern følges. Utenfor disse virksomhetene er det viktig at alle fortsetter å følge de grunnleggende rådene for smittevern og holder god avstand til andre og vasker hendene jevnlig.

Når vi er sammen i private lag, bør vi ikke være mer enn 20 personer samlet, og vi bør holde en avstand på minst en meter mellom oss, og mer der det er mulig. Rådet om avstand gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.

Endringer av stenging og forbud

Vi har i fellesskap fått kontroll på smittespredningen. Derfor velger regjeringen å lette på de strenge tiltakene. Målet er at flest mulig aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, kan åpne før sommeren. Dette forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen.

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer

Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. På arrangementer skal personene kunne holde minst en meter avstand til personer som man ikke bor sammen med. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør, som har ansvaret for å ha oversikt over hvem som er til stede, at det er mulig å gjennomføre god hygiene og sørge for at syke personer ikke deltar.

Les hele pressemeldingen om nye råd og retningslinjer for arrangementer fra regjeringen her.

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand eller mer mellom personene.
 • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som er nærkontakter til en person med bekreftet smitte skal i karantene. Du blir regnet som nærkontakt dersom en du har vært sammen med får symptomer på covid-19 innen 48 timer etter dere møttes, og dere var nærmere enn to meter i 15 minutter eller mer. Du blir også regnet som nærkontakt dersom du har vært i direkte fysisk kontakt (som håndhilsing eller klemming) eller vært i fysisk kontakt med sekreter som spytt, svette, snørr, slim og tårer fra den syke. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått covid-19.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20 (innen 15. mai). Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20 (innen 15. mai).
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler og annen føreropplæring kan åpne. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Skoler og barnehager

27. april ble 1.-4. trinn i grunnskolen og skolefritidsordninger gjenåpnet. Innen 15. mai skal grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det skal være trygt å sende barn og unge på skolen, og det skal være trygt for de ansatte på skolen å gå på jobb.

Som et føre-var-prinsipp for å minske smitterisiko kan det være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge, og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn.

Barnehagene åpnet 20. april. Det er laget en smittevernveileder for barnehagene (helsedirektoratet.no).

Målet er at alle elever, også på videregående skoler, skal komme tilbake til skolen før sommerferien. Med utgangspunkt i råd fra helsemyndighetene, vil det bli laget en plan for når de ulike trinnene kan starte med undervisning. Det blir gitt beskjed i god tid før åpning av flere trinn slik at skolene kan forberede seg.

Andre virksomheter

Fra 27. april fikk virksomheter hvor det er én-til-én-kontakt, som for eksempel frisør, hudpleie, massasje og føreropplæring, holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.

For å kunne holde åpent må virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie, tatoverings- og hulltakingstjenester og så videre, drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det er utarbeidet en smittevernveileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv. I veilederen gis det råd om hvordan virksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge spredning av covid-19. Målet er å beskytte kunder og ansatte og begrense smittespredning.

Virksomheter hvor helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre har én-til-én-kontakt, kan nå møte pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern blir fulgt.

Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift av helsevirksomheter med én-til-én kontakt.

Veilederen gjelder også for tannhelsepersonell, men disse har i tillegg fått utarbeidet egne anbefalinger for tannhelsetjenesten.

Arrangementer, helsetjenesten, alternativt oppholdssted

Kultur- og idrettsarrangementer

 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Det er utarbeidet en smittevernveileder for idretten som gir råd om hvordan idrettslag og foreninger kan ivareta smittevernet og forebygge korona-smitte. Idrettslagene og foreningene er selv ansvarlige for at de ulike aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Korps, kor, band og orkester kan gjennomføre musikkøvelser i tråd med Veileder for smittevern for musikkøvelser.
 • Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Det forutsetter at det er en ansvarlig arrangør og at deltakerne kan holde minst 1 meter avstand til personer som de ikke bor sammen med. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. 

 • I private sammenhenger kan vi nå være maksimalt 20 personer samlet, så lenge vi holder én meter avstand mellom oss.  

 • Treninger og organisert idrett kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.

 • Idrettshaller kan åpne, men det er forbud mot å bruke garderobene i hallene. 

 • Fra 1. juni 2020 åpnes det for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

 • Fra 15. juni har myndighetene en intensjon om å åpne svømmehaller og badeland for befolkningen generelt, forutsatt at helsemyndighetene og bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

 • Forbudet mot å gjennomføre arrangementer med flere enn 500 mennesker er forlenget til å gjelde perioden 15. juni til og med 31. august 2020.

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

I følge covid-19-forskriften er det følgende:

 • Med arrangement menes: 
  a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 
  b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
  c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. 

Helsetjenesten

Regjeringen vil fortsette å bygge opp kapasitet i helsetjenesten for å kunne håndtere et stort antall pasienter – spesielt pasienter med behov for intensivbehandling.

Helsetjenesten skal ikke bare sørge for behandling for dem som blir syke som en følge av koronaviruset. Personer som har kreft, kroniske lidelser eller blir utsatt for ulykker skal også få den behandling de trenger.

Sykehusene kan nå planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling der det er mulig. Også kommunene kan begynne arbeidet med å gjenopprette mer normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

Alternativt oppholdssted

Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering, har et tilbud om alternativt oppholdssted dersom bovilkår eller familiesituasjon gjør det vanskelig med isolering hjemme. Det kan være hotell eller annet sted anvist av kommunen.

Andre tiltak

Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette er iverksatt i Covid-19-forskriften.

Sykehusene har nå forberedt mer normal drift.

Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunene har et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Kollektivtransport og reiser innenlands

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå offentlig transport hvis du kan og unngå steder hvor du lett kommer nær andre.

Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune opphørte 20. april.

Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør liten fare for smittespredning dersom du

 • unngår reiser når du er syk eller har symptomer.
 • unngår rundreiser og planlegger reisen slik at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder.

Smitterisiko og anbefalinger ved kollektivreiser

Ved bruk av offentlig kommunikasjon kan smitte skje før (venteområde, holdeplass, ombordstigning), under, eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen. Smitterisikoen øker med antall kontakter mellom personer, hvor nær hverandre folk er og hvor lenge personene oppholder seg nær hverandre i avgrensede områder.

Anbefalinger for kollektivreisen:

 • Ikke reis hvis du er syk.
 • Hold minst en meter avstand til andre medpassasjerer. Vurder om du kan utsette reisen dersom det er trengsel.
 • Maksimalt halvparten av passasjersetene bør brukes, det vil si at passasjerene bør sitte på maksimalt annethvert sete. Du kan sitte ved siden av de du bor sammen med.
 • Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i papir som du kaster etterpå, eller i albuekroken.
 • Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen.
 • Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig.
 • Vis hensyn til medpassasjerer og andre reisende, og spesielt eldre personer.
 • Du bør sitte i baksetet dersom du tar taxi.

Dråpesmitte skjer vanligvis innenfor en avstand på en meter. Når det anbefales minst en meters avstand mellom passasjerer er hensikten å begrense risikoen for smitte. Jo lengre reisen er, dess viktigere er det å opprettholde god avstand.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Personer med akutt luftveisinfeksjon bør holde seg hjemme, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene eller i isolering skal ikke reise med offentlig kommunikasjon. Dette gjelder både passasjerer og ansatte. God hånd- og hostehygiene er også vesentlig.

Les hele Veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk, og så videre).

Smitterisiko og anbefalinger ved flyreiser i Norge

Ved flyreiser kan smitte skje før (venteområde, innsjekking, ombordstigning), under, eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen. Smitterisikoen øker med antall kontakter mellom personer, hvor nær hverandre folk er og hvor lenge personene oppholder seg nær hverandre i avgrensede områder. Gode rutiner reduserer bevegelse og kontakt mellom personer.

God håndhygiene med hånddesinfeksjon eller såpe og vann er det enkleste og mest effektive tiltak den enkelte kan gjøre for å beskytte seg selv og omgivelsene mot covid-19. I tillegg er det anbefalt å holde avstand og ikke hoste eller nyse direkte på andre, men bruke papir eller albuekrok når papir ikke er tilgjengelig.

Det anbefales at det skal være et tomt sete mellom hver passasjer i flykabinen. Reisende som tilhører samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.

Per i dag anbefaler ikke Folkehelseinstituttet bruk av munnbind for antatt friske personer i befolkningen (fhi.no). Heller ikke på flyreise.

Syke personer skal holde seg hjemme

Personer med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene eller i hjemmeisolering skal ikke oppholde seg på flyplassen eller reise med fly. Dette gjelder både passasjerer og ansatte.

For mer informasjon, se ny veileder for smittevernpraksis for luftfarten ved utbrudd av covid-19 (helsedirektoratet.no).

Utenlandsreiser

Alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frarådes. Det er regler for karantene for alle som kommer fra reiser i utlandet.

Adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet vil utarbeide en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud. Veilederen skal legge til rette for at beboere og pasienter kan få besøk og at brukere kan få et dagtilbud, samtidig som nødvendige smittevernhensyn blir ivaretatt. Veilederen vil være klar i løpet av kort tid.