Informasjon for ansatte


INFORMASJON TIL ANSATTE – 15.5.2020


Vi holder fortet, og har fortsatt ingen påvist smitte i vår kommune. Det er testet nærmere 150 innbyggere, og testing foregår kontinuerlig på personer som har symptomer på Covid-19 smitte. Vi har bevisste og ansvarlige ansatte som står på for å forebygge smitte.
Vår største bekymring er å få smitte innen helse og omsorg som kan føre til at mange av våre ansatte blir satt i karantene/smittet, slik at vi ikke har nok ressurser til å levere helsetjenester.
Bindal kommune har avviklet alle lokale karanteneregler, og innbyggere og ansatte må forholde seg til nasjonale retningslinjer. Det vil likevel være ulike lokale bestemmelser om gradvis åpning av samfunnet, og det vil være lenge til vi kommer tilbake til en tilnærmet «normal» situasjon. Informasjon om hva som gjelder for vår kommune og våre tjenester finner du på vår hjemmeside.
Digitalisering
De siste månedene har vi fått fart i digitaliseringen. Vi høster gode erfaringer og ser at framtidige møter og kommunikasjon i mye større grad enn tidligere vil foregå digitalt i vår kommune. For noen kan dette være en terskel, men vi lærer av hverandre og vi er sikker på at dere alle vil se nytten av digitale verktøy.
Status for smittevernutstyr i vår kommune
Vi har i Bindal valgt å ha alt smittevernutstyr samlet på ett sted for å ha en total oversikt. Det rapporteres og meldes inn behov for smittevernutstyr ukentlig. Smittevernutstyr blir fordelt til kommunene etter en bestemt fordelingsnøkkel. Smittevernutstyret er klarert og av godkjent kvalitet. Vi har nå lager til å møte en eventuell smittesituasjon i opp til to uker. Dette er betryggende både for ansatte og våre brukere.
Tiltak for å forebygge smitte
Basalt smittevern funker! Vi har ikke Covid-19 smitte i vår kommune, i tillegg er det svært lite annen smittsom sykdom som influensa, forkjølelse og omgangssyke.
Håndvask eller desinfisering av hender, rengjøring av kontaktpunkt og ivareta avstand er de viktigste smittevernstiltakene i arbeidshverdagen for ansatte. Ved å holde avstand på 2 meter og ikke være samlet mer enn 15 minutter sammenhengende, så unngår man å komme i posisjon som nærkontakt. Dette er et viktig tiltak for å unngå smittespredning og unngå at mange ansatte blir satt i karantene ved et smitteutbrudd.
Ansatte med flere arbeidsplasser
For å forhindre smitte er det viktig at vi alle reflekterer over vårt bevegelsesmønster i løpet av en arbeidsdag. Er du inne på ulike avdelinger i ditt arbeid, skal du klarere dette med din leder.
Vi er stolte over kompetansen og tjenestene som leveres i vår kommune – takket være alle dere ansatte. Det blir en annerledes 17.mai i år som vi vil huske i mange år, men kos dere og feir nasjonaldagen på best mulig vis.


Mvh Aksjonsgruppa


Bindal – med vind i seglan
Stolthet, samarbeid, framtidsrettet, trygghet

 

 

INFORMASJON TIL ANSATTE – 26.3.2020


Takk for innsatsen dere alle gjør i en krevende tid. Vi står sammen i en situasjon vi fortsatt ikke vet utfallet av, men de ansatte tar ansvar, stiller opp og strekker seg langt for at vi skal løse dette sammen. Usikkerheten er vanskelig, men vi må fortsette å mobilisere slik at vi er så forberedt som vi kan bli. Per nå er 78 innbyggere testet for Covid19, og alle prøvene har vært negative. Vi opplever at innbyggere er flinke til å observere og melde fra om det er bekymring omkring smitterisiko. Vi vil nok få smitte også i vår kommune, men om vi fortsetter å ta nasjonale retningslinjer og kommunale råd på alvor, kan vi både utsette og begrense omfanget av smitte.
Regjeringen viderefører alle tiltak som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge og fram til og med 13.april, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-viderefores/id2694682/ .


I tillegg er det viktig at dere holder dere oppdatert på kommunens tiltak og retningslinjer, disse finner du her: 


Karantene har ført til at vi har hatt mange av våre ansatte ute av drift. Dette skaper utfordringer i enkelte tjenester, samtidig som karantene oppleves som belastende og et stort inngripen i ens privatliv. Vi har forståelse for at dagens begrensninger, både med tanke på sosial omgang og mulighet for reiser er krevende. Snart er påsken her, og vi må innstille oss på en påske utenom det vanlige. Vi ønsker at alle ansatte (og innbyggere) skal være føre var og tenke gjennom om kommende situasjoner kan føre til økt smitterisiko og/eller karantene. Du oppfordres til å ha dialog med din leder i forkant av situasjoner som kan føre til karantene. Vi trenger dere alle i tiden som kommer.

I Bindal kommune har vi jevnlig møter i utvidet kriseledelse for å være oppdatert på pandemien og sette i verk nødvendige tiltak. Denne gruppa ledes av rådmannen og består av ordfører, lederforum, kommuneoverlege, ledende helsesøster og beredskapsleder. I tillegg har vi en aksjonsgruppe bestående av oppvekst- og kultursjef, leder institusjon, leder hjemmetjenesten, assisterede rådmann, hovedverneombud, hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet og hovedtillitsvalgt fra Sykepleierforbundet. Aksjonsgruppa har mandat til å avklare og iverksette nødvendige tiltak av personellmessig karakter. Dette kan være omdisponering, ferieavvikling og andre forhold som følge av koronasituasjonen.


Omdisponering av ansatte har vi allerede iverksatt, og det vurderes daglig. Alle de berørte har til nå vært positive til å ha alternative arbeidsoppgaver / arbeidsplasser. Dette gjør at helse- og omsorgsavdelingen blir bedre rustet til å ivareta de viktigste oppgavene og forberede seg på tiden som kommer.
Det er naturlig nok mange som lurer på hvordan ferieavviklingen vil bli i år, og spesielt innen helsesektoren. Dette har vi ikke noe svar på per nå, men dette vil bli tema i videre møter i aksjonsgruppa.
Vi er medlem av Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste. Vedlagt er informasjon om hvordan ansatte kan kontakte bedriftshelsetjenesten for råd og veiledning. I tillegg er det vedlagt tips fra BHT om hvordan et hjemmekontor kan etableres på en ergonomisk måte.


Vi er inne i en vanskelig tid med mye usikkerhet og ukjent. Sammen er vi best rustet til å møte de kommende utfordringer. Ta vare på hverandre, men hold likevel fysisk avstand.


Mvh Lena Fuglstad
ass.rådmann Bindal kommune

 

 

 

 

 

Informasjon til ansatte – 17. mars 2020               

Situasjonen endres stadig, og alle ansatte må følge med på kommunens hjemmeside for oppdaterte råd og retningslinjer som gjelder våre innbyggere. Som ansatt finner du informasjon til deg som ansatt på hjemmesiden under fanen «korona» - «informasjon for ansatte».

Regler for karantene etter opphold utenfor kommunen er innskjerpet. Du finner mer informasjon om dette på vår hjemmeside, https://www.bindal.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-korona.5039.aspx

Vi oppfordrer ansatte til å tenke alternative og kreative løsninger dersom dere får hjem familiemedlemmer som skal i karantene for å unngå at hele husstanden må være i karantene. Vi ser allerede ressursutfordringer, og vil gjerne beholde så mange av dere som mulig i jobb i denne krevende og spesielle situasjonen.

Innskjerping av mobilitet innebærer at reiser utenfor kommunen, med få unntak, innebærer karantene i 14 dager. Dersom ansatte reiser i strid med disse retningslinjene, vil det kunne ha betydning for rett til sykepenger fra Bindal kommune i karantenetiden.  


Utvidet mulighet for egenmelding. Som følge av karanteneregler har de ansatte i Bindal kommune utvidet rett til bruk av egenmelding. Det vil si at dersom du må i karantene, vil du kunne bruke egenmelding i inntil 16 dager. Dermed trenger du kun ta kontakt med lege dersom du har symptomer (influensasymptomer). Dersom du vurderer at du er i en situasjon som krever karantene, diskuter situasjonen med din nærmeste leder. Fravær meldes til din nærmeste leder første fraværsdag, og det må opplyses på egenmeldingsskjema at egenmeldingen skyldes karantene.
Lær deg koronavettreglene. Disse finner du her: https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/covid-19/koronavettreglene/

Matpauser og kaffepauser. Uten mat og drikke duger helten ikke. Men - det er viktig at vi ved avvikling av felles matpauser plasserer oss slik at vi sikrer at det er minst en meter mellom oss.

Som ansatte må vi gå foran som et godt eksempel, og begrense kontakt med andre, både privat og kollegaer på jobb. Spre budskapet om viktigheten av å overholde restriksjoner slik at alle innbyggere forstår det kollektive ansvaret vi har for å begrense smitterisiko.

 

Mvh Lena Fuglstad

ass.rådmann Bindal kommune

Bindal – med vind i seglan

Stolthet, samarbeid, framtidsrettet, trygghet

 

 

 

 

Informasjon til ansatte om koronaviruset pr 13. mars:

 

Situasjonen med koronaviruset har ført til konsekvenser både for arbeids- og privatliv. Flere innbyggere og ansatte er i karantene. Skole og barnehager er stengt. Dette skaper utfordringer både for arbeidstakere og arbeidsgiver. Per i dag er det ikke påvist koronasmitte i vår kommune, men vi forventer at det kommer også hit. Vi står i en krevende tid, men opplever at vi har rimelig god oversikt i egen kommune. Ansatte er fokusert og ønsker å bidra til gode løsninger i en veldig spesiell situasjon. Dette setter vi stor pris på.


Dersom du må være hjemme med barn som er 12 år eller yngre på grunn av stengt skole / barnehage vil du kunne har rett på omsorgspenger (sykt barn). Link for mer informasjon: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger
I Bindal kommune har vi også blitt enige om at det kan benyttes halve dager, det vil si at dersom du har behov for å være hjemme under 3,75 timer har du kun benyttet en halv dag. Alle som har fravær fordi de må være hjemme med barn skal levere egenmelding til nærmeste leder. Oppgi om det er hel eller halv dag, og at det skyldes stengt skole/barnehage. Det er i dag begrensninger på antall dager med rett på omsorgspenger, se link. Om dette endres nasjonalt nå, må vi avvente og se.


Dersom du må være i hjemmekarantene vil du ha rett til sykepenger, hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset, se link https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset Dersom du har behov for kontakt med lege skal dette gjøres via telefon, ikke oppmøte.

FHI har fredag 13, mars kl 1300 snudd (https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kJO1pA/fhi-med-nye-raad-snur-om-karanteneregler), så da gjelder den informasjonen dere fikk i går som gjelder for oss i Bindal kommune:

Alle innbyggere skal i hjemmekarantene i 2 uker etter hjemkomst fra reise i utlandet og reise fra store byer i Norge, uavhengig av symptomer eller ikke.

Dette omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • ikke gå på butikk
 • unngå nærkontakt med andre
 • god hygiene

Dersom du er frisk og i hjemmekarantene, trenger ikke resten av husstanden å være i karantene. Syke personer i hjemmekarantene blir fulgt opp av sin fastlege.


Andre arbeidsoppgaver. Det ligger i arbeidsavtalens natur at arbeidstakers arbeidsplikt og dermed arbeidsgivers styringsrett utvides i ekstraordinære situasjoner som for eksempel alvorlig sykdom og epidemier. Dette gjelder selv om det ikke er fattet statlig beslutning i medhold av helseberedskapsloven. I Bindal kommune vil behov for endring av arbeidsoppgaver kontinuerlig bli vurdert.

Vi kan vel med rette si at det nå er «vind i seglan», og det er viktigere enn noen gang at vi sammen står på for å løse en svært krevende situasjon.

13. mars 2020
Mvh
Lena Fuglstad
Ass.rådmann Bindal kommune

Bindal – med vind i seglan
Stolthet, samarbeid, framtidsrettet, trygghet

 

Terråk 12.3.20
For å forebygge og redusere smitterisiko gjelder følgende regler for samtlige ansatte i Bindal kommune:

 • Alle møter gjennomføres på Skype eller video om mulig.
 • Møter og arrangement med flere enn 10 personer skal ikke gjennomføres fysisk. Alle skal på forhånd, uavhengig av antall deltakere, vurdere egen risiko for smitte.
 • God hånd- og hostehygiene forutsettes. Vi hilser ikke ved håndtrykk.
 • Renhold intensiveres for kommunale bygg og anlegg, med fokus på smitteflater som dørhåndtak, brytere med videre.
 • Ansatte skal ikke reise på kurs og seminar.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.
 • Alle arrangement i regi av Bindal kommune avlyses.
 • Kommunale bygg leies ikke ut inntil videre.
 • Du oppfordres til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport om du kan, unngå steder der du lett kommer nær andre og unngå nærkontakt med andre.
 • All avvikling av ferie og avspasering skal avklares med nærmeste leder. Gjelder også allerede planlagt ferie.
 • Følge med på råd i media.
 • Innføres ikke per nå en generell ordning med hjemmekontor.