Karantenebestemmelser fra 15. april

Bindal kommune har vedtatt nye karantenebestemmelser fra 15. april

Vedtak om smittevern i Bindal kommune

 

Bindal kommune opphever sine lokale karantenebestemmelser

Fra 15. april 2020 gjelder følgende:

Kriseledelsen i Bindal kommune har besluttet å oppheve egne karantene-bestemmelser for Bindal. Vi oppfordrer befolkningen til å overholde de vanlige smittevernreglene som gjelder for hele landet. Det er viktig å fortsette den gode dugnaden for å hindre smittespredning. Vi må innstille oss på at denne situasjonen kan vare lenge.

Kriseledelsen ser ikke at det lenger er noe poeng i å ha egne bestemmelser for å beskytte oss for smitte i Bindal, da den beskyttende effekten tiltakene hadde, blir opphevet av de mange unntakene som må gjøres for at samfunnet fortsatt skal fungere. Kommunen har fortsatt (pr 14. april) ingen påvist smitte, så fram til nå har tiltakene hatt en god effekt.

Fylkesmannen i Nordland sier at det nasjonale råd er at det ikke er behov for lokale forskrifter. Nasjonale tiltak mykes opp fremover, og fylkesmannen anbefaler at kommunene i størst mulig grad holder seg til de regler og råd som kommer fra nasjonalt hold.

Dette betyr at friske personer som selv har valgt å gå i karantene ut i fra de tidligere lokale bestemmelsene som gjaldt for Bindal kommune, kan oppheve karantenen. Har du symptomer, må du rette deg etter de nasjonale bestemmelsene.

De nasjonale tiltakene gjelder.

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Du finner gode anbefalinger om karantene og hjemmeisolering på helsenorge.no

Helsedirektoratet har oppdatert regler om karantene fra 17. september:https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#personer-som-ankommer-Norge-fra-omrader-med-karanteneplikt-eller-har-hatt-naerkontakt-med-en-person-som-er-smittet-av-covid-19-skal-vaere-i-karantene-i-10-dogn

Barnehage, SFO og skoler (barnetrinnet) i Bindal åpner mandag 27. april

Bindal kommune forbereder seg nå for å kunne åpne de tre avdelingene i Bindal barnehage, barnetrinnet (1. – 4.trinn) og SFO på Terråk og Bindalseidet skoler mandag 27. april.

Inntil videre holdes voksenopplæring, kulturskole og folkebibliotek stengt.

 

Terråk 14. april 2020
 

Trond Iversen                     Knut Toresen               Britt Helstad

Kommuneoverlege                 rådmann                       ordfører

Kontaktperson: ordfører Britt Helstad, tlf 952 74 134, e-post: britt.helstad@bindal.kommune.no

 

 


Fra 7. april gjelder følgende:

 

For å hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør Bindal kommune følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Denne forskrift erstatter karantenevedtaket fattet 31. mars, og har en varighet på 7 dager.
 

 1. Bindal kommune oppfordrer alle til å følge myndighetenes pålegg om å begrense reiseaktivitet ut av og inn til kommunen så mye som mulig, særlig gjelder dette helsepersonell og andre som innehar kritiske samfunnsfunksjoner.
   
 2. Alle som kommer fra eller har oppholdt seg i områder angitt i punkt 8 ilegges hjemmekarantene etter ankomst til Bindal kommune. Hjemmekarantenens varighet er 14 dager, men den kan kortes ned når det er rimelig ut fra smittevernhensyn og når den det gjelder ikke har tegn på luftveisinfeksjon, se punkt 5.
   
 3. Dersom den som må i hjemmekarantene etter disse bestemmelsene gjennomfører karantenen i en husstand med flere medlemmer, må hele husstanden i karantene.
   
 4. Bestemmelsene om hjemmekarantene gjelder for alle som ikke er nevnt i unntakene i punkt 9.
   
 5. For de som er ilagt hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Bindal, og som skal oppholde seg i Bindal kommune mer enn 7 dager, vil det etter individuell vurdering bli gitt tilbud om koronatesting i løpet av de 7 første dagene i karantene.
   
 6. Opphevelse av pålagt hjemmekarantene ved negativ koronatest, og ved samtidig fravær av sykdom fra luftveiene, besluttes av kommuneoverlegen i det enkelte tilfellet.
   
 7. For personer som er syk med tegn på luftveisinfeksjon eller som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jmf Forskrift om smitteverntiltak mv ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) fra 27.03.20 og Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 fra 29.03.20.
 1. Vedtaket om hjemmekarantene gjelder fra 7. april for innreise til Bindal fra følgende områder;
 1. Alle kommuner med kjent koronasmitte
 2. Bindal kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene.
 3. Befolkningen bes om å følge med på VG sin oppdaterte side om smittesituasjonen i Norge før de planlegger innreise til Bindal kommune, https://www.vg.no/spesial/2020/corona

 

 1. Unntak fra reglene om hjemmekarantene gjelder for
  1. Personer i kritiske samfunnsfunksjoner slik dette er definert i de til enhver tid gjeldene nasjonale bestemmelser, se Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner
  2. Offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
  3. Person- og varetransport til/fra kommunen
  4. Personer som er i transitt uten opphold i kommunen
  5. Personer som må til/fra kommunen for å holde i gang produksjonen i virksomheter (vedlikehold, reparasjoner mv)
  6. Personer med dag- og ukependling til/fra arbeid utenfor Bindal kommune inkludert arbeid på oljeinstallasjoner til havs og supply båter
  7. Barn med delt bosted i flere kommuner
  8. Personer med nødvendig besøk til/fra sykehus, apotek, tannlege, optiker og fastlege
    
 2.  Bindal kommune oppfordrer alle som har unntak fra reglene om hjemmekarantene om å unngå sosial aktivitet, holde avstand, unngå å gå på butikker og praktisere god håndhygiene. Dette gjelder både når de oppholder seg i annen kommune og når de er i Bindal kommune.
   
 3.  Bindal kommune oppfordrer alle innbyggere til å ta hensyn, unngå nærkontakt ved å holde minst 2 m avstand til hverandre og ikke være samlet i grupper på over 5 personer.

 

Terråk 07. april 2020

Trond Iversen                                     

Kommuneoverlege                            rådmann                                 ordfører

 

 

 

 

Karanteneregler fra 1. april i Bindal kommune

Fra 1. april 2020 gjelder følgende:

For å hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør Bindal kommune følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Denne forskrift erstatter karantenevedtaket fattet 24. mars, og har en varighet på 7 dager.
 

 1. Bindal kommune oppfordrer alle til å følge myndighetenes pålegg om å begrense reiseaktivitet ut av og inn til kommunen så mye som mulig, særlig gjelder dette helsepersonell og andre som innehar kritiske samfunnsfunksjoner
 2. Alle som kommer fra eller har oppholdt seg i områder angitt i punkt 8 ilegges hjemmekarantene etter ankomst til Bindal kommune. Hjemmekarantenens maksimale varighet er 14 dager, men den kan kortes ned når det er rimelig ut fra smittevernhensyn, se punkt 5
 3. Dersom den som må i hjemmekarantene etter disse bestemmelsene gjennomfører karantenen i en husstand med flere medlemmer, må hele husstanden i karantene.
 4. Bestemmelsene om hjemmekarantene gjelder for alle som ikke er nevnt i unntakene i punkt 9.
 5. For de som er ilagt hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Bindal, vil det bli gitt tilbud om koronatesting i løpet av de 7 første dagene i karantene.
 6. Opphevelse av pålagt hjemmekarantene ved negativ koronatest, og ved samtidig fravær av sykdom fra luftveiene, besluttes av kommuneoverlegen.
 7. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jmf Forskrift om smitteverntiltak mv ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) fra 27.03.20 og Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 fra 29.03.20.

 

 1. Vedtaket om hjemmekarantene gjelder fra 1. april for innreise til Bindal fra følgende områder;
  1. Alle kommuner med kjent koronasmitte. Bindal kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene.
  2. Befolkningen bes om å følge med på VG sin oppdaterte side om smittesituasjonen i Norge før de planlegger innreise til Bindal, https://www.vg.no/spesial/2020/corona

 

 1. Unntak fra reglene om hjemmekarantene gjelder for
  1. Personer i kritiske samfunnsfunksjoner slik dette er definert i de til enhver tid gjeldene nasjonale bestemmelser, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner
  2. Offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
  3. Person- og varetransport til/fra kommunen
  4. Personer som er i transitt uten opphold i kommunen
  5. Personer som må til/fra kommunen for å holde i gang produksjonen i virksomheter (vedlikehold, reparasjoner mv)
  6. Personer med dag- og ukependling til/fra arbeid utenfor Bindal kommune inkludert arbeid på oljeinstallasjoner til havs
  7. Barn med delt bosted i flere kommuner
  8. Personer med nødvendig besøk til/fra sykehus, apotek, tannlege, optiker og fastlege

 

 1. Bindal kommune oppfordrer alle som har unntak fra reglene om hjemmekarantene om å redusere unødvendig sosial aktivitet, unngå å gå på butikker og praktisere god håndhygiene. Dette gjelder både når de oppholder seg i annen kommune og når de er i Bindal.
 2. Bindal kommune oppfordrer alle innbyggere til å ta hensyn, unngå nærkontakt ved å holde minst 2 m avstand til hverandre og ikke være samlet i grupper på over 5 personer utendørs (Dette gjelder ikke medlemmer i samme husstand). Unngå å være mange samlet også innendørs.


Terråk 31. mars 2020
Trond Iversen                     Knut Toresen              Britt Helstad

Kommuneoverlege                 rådmann                     ordfører

 

 

 

Karanteneregler for Bindal kommune pr 17. mars 2020

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør Bindal kommune følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Dette gjelder også studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiested. Det betyr at hele husstanden må være i karantene i disse tilfellene.

2) For personer som utvikler forkjølelse i karanteneperioden, gjelder myndighetenes regler for hjemmekarantene og oppfølging fra fastlege.

3) Vedtaket gjelder fra 17.03.20 i følgende områder: Hele Norge, med unntak av disse kommunene: Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Træna, Rødøy, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rana. Dette kan endres om pandemi-situasjonen forandrer seg.

4) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense all reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

5) Kommunen innfører strengere restriksjoner for personer i samfunnskritiske funksjoner. Personer som innehar slike funksjoner, skal ikke reise ut av kommunen. Unntak vil være der ivaretakelsen av samfunnskritisk funksjon nødvendiggjør slike reiser. Eksempel på dette er fører og personell av vare- og passasjertransport samt personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

6) Kommunen gjør unntak for innbyggere som dagpendler til arbeid fra Bindal til kommuner i Trøndelag. Det samme gjelder for de som dagpendler til Bindal. Det gjøres også unntak for helt nødvendige besøk til sykehus i Trøndelag. Ved slike reiser er det viktig at man ikke gjør andre ærend samtidig.
Det gjøres også unntak for virksomheter som er avhengig av personell/arbeidskraft som kommer fra områder som er underlagt karantenebestemmelser. Disse virksomhetene skal innføre bevegelsesrestriksjoner på sine ansatte og påse at de følger rådene for smitteforebygging.

7) Kommunen forutsetter at virksomheter unntatt i punkt 6. kontakter Bindal kommune slik at praktisering av unntaket gjøres i samråd med kommunen.

Vedtaket trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars kl 0800

 

 • Ledelse av virksomheter som er listet etter Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
   
 • Ellers oppfordres alle innbyggere til å ta hensyn og holde seg mest mulig hjemme.

 

Terråk 16. mars 2020

Trond Iversen                              Britt Helstad                                      Knut Toresen
kommuneoverlege                        ordfører                                              rådmann

 

Ny forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden ble vedtatt fredag 13. mars.