Pressemelding

Pressemelding fra Bindal kommune

Fredag 13. mars  


Det utvidede kriseledelsen i Bindal kommune hadde sitt siste møte på kvelden torsdag 12. mars. Kommuneoverlege Trond Iversen orienterte om situasjonen i Bindal.

Det er ingen smittede i Bindal pr i dag. 16 personer i Bindal er syke og er i hjemmekarantene. Disse blir fulgt opp av fastlegen. Nasjonale retningslinjer følges strengt.

Skoler, barnehager og SFO i Bindal er stengt fra og med 13. mars. Det samme gjelder folkebiblioteket, kulturskolen og voksenopplæringen.

Situasjonen med koronaviruset har ført til konsekvenser både for arbeids- og privatliv. Flere innbyggere og ansatte er i karantene. Skole og barnehager er stengt. Dette skaper utfordringer både for arbeidstakere og arbeidsgiver. Per i dag er det ikke påvist koronasmitte i vår kommune, men vi forventer at det kommer også hit. Vi står i en krevende tid, men opplever at vi har rimelig god oversikt i egen kommune. Ansatte er fokuserte og ønsker å bidra til gode løsninger i en veldig spesiell situasjon. Dette setter vi stor pris på.

Dersom ansatte må være hjemme med barn som er 12 år eller yngre på grunn av stengt skole / barnehage, vil de kunne ha rett på omsorgspenger (sykt barn). Link for mer informasjon:  https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

I Bindal kommune har vi også blitt enige om at det kan benyttes halve dager, det vil si at dersom ansatte har behov for å være hjemme under 3,75 timer har de kun benyttet en halv dag. Alle som har fravær fordi de må være hjemme med barn skal levere egenmelding til nærmeste leder. Oppgi om det er hel eller halv dag, og at det skyldes stengt skole/barnehage. Det er i dag begrensninger på antall dager med rett på omsorgspenger, se link. Om dette endres nasjonalt nå, må vi avvente og se.

Dersom du må være i hjemmekarantene, vil du ha rett til sykepenger, hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset, se link https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset Dersom du har behov for kontakt med lege skal dette gjøres via telefon, ikke oppmøte.


Alle innbyggere i Bindal skal i hjemmekarantene i 2 uker etter hjemkomst fra reise i utlandet og reise fra store byer i Norge, uavhengig av symptomer eller ikke.

Dette omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • ikke gå på butikk
 • unngå nærkontakt med andre
 • god hygiene

Dersom du er frisk og i hjemmekarantene, trenger ikke resten av husstanden å være i karantene. Syke personer i hjemmekarantene blir fulgt opp av sin fastlege.

Informasjon sendt ut til alle ansatte:

For å forebygge og redusere smitterisiko gjelder følgende regler for samtlige ansatte i Bindal kommune:

 • Alle møter gjennomføres på Skype eller video om mulig.
 • Møter og arrangement med flere enn 10 personer skal ikke gjennomføres fysisk. Alle skal på forhånd, uavhengig av antall deltakere, vurdere egen risiko for smitte.
 • God hånd- og hostehygiene forutsettes. Vi hilser ikke ved håndtrykk.
 • Renhold intensiveres for kommunale bygg og anlegg, med fokus på smitteflater som dørhåndtak, brytere m.v.
 • Ansatte skal ikke reise på kurs og seminar.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.
 • Alle arrangement i regi av Bindal kommune avlyses.
 • Kommunale bygg leies ikke ut inntil videre.
 • Du oppfordres til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport om du kan, unngå steder der du lett kommer nær andre og unngå nærkontakt med andre.
 • All avvikling av ferie og avspasering skal avklares med nærmeste leder. Gjelder også allerede planlagt ferie.
 • Følge med på råd i media.
 • Det innføres ikke per nå en generell ordning med hjemmekontor.

Tiltak i helse- og omsorgsavdelingen i Bindal kommune; fra 13. mars 2020;

-  Besøksrestriksjon i sykehjem og omsorgsboliger med bemanning.
-  Besøkslogg føres.  Besøkende må oppholde seg på pasient/beboers rom.
-  Oppfordrer til god håndhygiene.

 Aktiviteter som legges ned fram til 30. april (foreløpig):

- Sosiale aktiviteter innstilles på sykehjem og i bofellesskap for eldre.
- Eldresenter på Bindalseidet stenges.
- Jobbaktivitet og voksenopplæring til beboere i miljøtjenesten legges ned.
- Opphør av felles matservering.  (Det må være avstand på mer enn 1 meter mellom personer og ikke  flere enn 6, inkludert personalet.)
-  Middagsombringing på helg opphører. De som må ha bistand vil få det i hjemmet.

-  All utleie av våre lokaler til private arrangement.
-  Alle personalmøter og fagdager avlyses i perioden.
-  Andakter/gudstjenester avlyses.
-  Seniorshop avlyses.
 

Aktiviteter som reduseres fram til 30. april (foreløpig):

- Middag til alle hjemmeboende vakumpakkes.
- Vi går over fra varm til kald lunsj.
- Legevisitt gjennomføres via telefon.
- Hjemmetjenester reduserer besøk til hjemmeboende, men vi vil sikre forsvarlige tjenester. (hjemmetjenester er hjemmesykepleie, ergoterapi, fysioterapi, kreftsykepleie, dagaktivitet for hjemmeboende demente, demenskoordinator).
- Hjemmehjelpsaktivitet og praktisk bistand reduseres, og ivaretas i de hjemmene det har konsekvenser opp mot helse.
- Saksbehandling reduseres til å ta imot henvendelser og iverksette helt nødvendig helsehjelp.
- Tjenester til sykehjemsbeboere reduseres, men vi vil sikre forsvarlige tjenester.
- Ansatte reduserer ferdsel mellom bofellesskap og institusjon.

 

Bindal kommune har laget en film der kommunelegen kommenterer status for koronasmitte i Bindal.

 

 

Bindal kommune
 


Britt Helstad                                          Trond Iversen                                  Knut Toresen
  ordfører                                            kommuneoverlege                                 rådmann