Pressemeldinger

Pressemeldinger fra Bindal kommune

 

14. april gjorde kriseledelsen vedtak om følgende:

 

Bindal kommune opphever sine lokale karantenebestemmelser

Fra 15. april 2020 gjelder følgende:

Kriseledelsen i Bindal kommune har besluttet å oppheve egne karantene-bestemmelser for Bindal. Vi oppfordrer befolkningen til å overholde de vanlige smittevernreglene som gjelder for hele landet. Det er viktig å fortsette den gode dugnaden for å hindre smittespredning. Vi må innstille oss på at denne situasjonen kan vare lenge.

Kriseledelsen ser ikke at det lenger er noe poeng i å ha egne bestemmelser for å beskytte oss for smitte i Bindal, da den beskyttende effekten tiltakene hadde, blir opphevet av de mange unntakene som må gjøres for at samfunnet fortsatt skal fungere. Kommunen har fortsatt (pr 14. april) ingen påvist smitte, så fram til nå har tiltakene hatt en god effekt.

Fylkesmannen i Nordland sier at det nasjonale råd er at det ikke er behov for lokale forskrifter. Nasjonale tiltak mykes opp fremover, og fylkesmannen anbefaler at kommunene i størst mulig grad holder seg til de regler og råd som kommer fra nasjonalt hold.

Dette betyr at friske personer som selv har valgt å gå i karantene ut i fra de tidligere lokale bestemmelsene som gjaldt for Bindal kommune, kan oppheve karantenen. Har du symptomer, må du rette deg etter de nasjonale bestemmelsene.

De nasjonale tiltakene gjelder.

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Du finner gode anbefalinger om karantene og hjemmeisolering på helsenorge.no

 

Barnehage, SFO og skoler (barnetrinnet) i Bindal åpner mandag 27. april

 

Bindal kommune forbereder seg nå for å kunne åpne de tre avdelingene i Bindal barnehage, barnetrinnet (1. – 4.trinn) og SFO på Terråk og Bindalseidet skoler mandag 27. april.

Inntil videre holdes voksenopplæring, kulturskole og folkebibliotek stengt.

 

Terråk 14. april 2020
 

Trond Iversen                     Knut Toresen               Britt Helstad

Kommuneoverlege                 rådmann                       ordfører

 

Kontaktperson: ordfører Britt Helstad, tlf 952 74 134, e-post: britt.helstad@bindal.kommune.no

 

 

 

 

31. mars

Nye karanteneregler fra 1. april i Bindal kommune

Fra 1. april 2020 gjelder følgende:

For å hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør Bindal kommune følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Denne forskrift erstatter karantenevedtaket fattet 24. mars, og har en varighet på 7 dager.
 

 1. Bindal kommune oppfordrer alle til å følge myndighetenes pålegg om å begrense reiseaktivitet ut av og inn til kommunen så mye som mulig, særlig gjelder dette helsepersonell og andre som innehar kritiske samfunnsfunksjoner
 2. Alle som kommer fra eller har oppholdt seg i områder angitt i punkt 8 ilegges hjemmekarantene etter ankomst til Bindal kommune. Hjemmekarantenens maksimale varighet er 14 dager, men den kan kortes ned når det er rimelig ut fra smittevernhensyn, se punkt 5
 3. Dersom den som må i hjemmekarantene etter disse bestemmelsene gjennomfører karantenen i en husstand med flere medlemmer, må hele husstanden i karantene.
 4. Bestemmelsene om hjemmekarantene gjelder for alle som ikke er nevnt i unntakene i punkt 9.
 5. For de som er ilagt hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Bindal, vil det bli gitt tilbud om koronatesting i løpet av de 7 første dagene i karantene.
 6. Opphevelse av pålagt hjemmekarantene ved negativ koronatest, og ved samtidig fravær av sykdom fra luftveiene, besluttes av kommuneoverlegen.
 7. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jmf Forskrift om smitteverntiltak mv ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) fra 27.03.20 og Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 fra 29.03.20.

 

 1. Vedtaket om hjemmekarantene gjelder fra 1. april for innreise til Bindal fra følgende områder;
  1. Alle kommuner med kjent koronasmitte. Bindal kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene.
  2. Befolkningen bes om å følge med på VG sin oppdaterte side om smittesituasjonen i Norge før de planlegger innreise til Bindal, https://www.vg.no/spesial/2020/corona

 

 1. Unntak fra reglene om hjemmekarantene gjelder for
  1. Personer i kritiske samfunnsfunksjoner slik dette er definert i de til enhver tid gjeldene nasjonale bestemmelser, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner
  2. Offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
  3. Person- og varetransport til/fra kommunen
  4. Personer som er i transitt uten opphold i kommunen
  5. Personer som må til/fra kommunen for å holde i gang produksjonen i virksomheter (vedlikehold, reparasjoner mv)
  6. Personer med dag- og ukependling til/fra arbeid utenfor Bindal kommune inkludert arbeid på oljeinstallasjoner til havs
  7. Barn med delt bosted i flere kommuner
  8. Personer med nødvendig besøk til/fra sykehus, apotek, tannlege, optiker og fastlege

 

 1. Bindal kommune oppfordrer alle som har unntak fra reglene om hjemmekarantene om å redusere unødvendig sosial aktivitet, unngå å gå på butikker og praktisere god håndhygiene. Dette gjelder både når de oppholder seg i annen kommune og når de er i Bindal.
 2. Bindal kommune oppfordrer alle innbyggere til å ta hensyn, unngå nærkontakt ved å holde minst 2 m avstand til hverandre og ikke være samlet i grupper på over 5 personer utendørs (Dette gjelder ikke medlemmer i samme husstand). Unngå å være mange samlet også innendørs.


Terråk 31. mars 2020
Trond Iversen                     Knut Toresen              Britt Helstad

Kommuneoverlege                 rådmann                     ordfører

 

 

Fredag 13. mars  


Det utvidede kriseledelsen i Bindal kommune hadde sitt siste møte på kvelden torsdag 12. mars. Kommuneoverlege Trond Iversen orienterte om situasjonen i Bindal.

Det er ingen smittede i Bindal pr i dag. 16 personer i Bindal er syke og er i hjemmekarantene. Disse blir fulgt opp av fastlegen. Nasjonale retningslinjer følges strengt.

Skoler, barnehager og SFO i Bindal er stengt fra og med 13. mars. Det samme gjelder folkebiblioteket, kulturskolen og voksenopplæringen.

Situasjonen med koronaviruset har ført til konsekvenser både for arbeids- og privatliv. Flere innbyggere og ansatte er i karantene. Skole og barnehager er stengt. Dette skaper utfordringer både for arbeidstakere og arbeidsgiver. Per i dag er det ikke påvist koronasmitte i vår kommune, men vi forventer at det kommer også hit. Vi står i en krevende tid, men opplever at vi har rimelig god oversikt i egen kommune. Ansatte er fokuserte og ønsker å bidra til gode løsninger i en veldig spesiell situasjon. Dette setter vi stor pris på.

Dersom ansatte må være hjemme med barn som er 12 år eller yngre på grunn av stengt skole / barnehage, vil de kunne ha rett på omsorgspenger (sykt barn). Link for mer informasjon:  https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

I Bindal kommune har vi også blitt enige om at det kan benyttes halve dager, det vil si at dersom ansatte har behov for å være hjemme under 3,75 timer har de kun benyttet en halv dag. Alle som har fravær fordi de må være hjemme med barn skal levere egenmelding til nærmeste leder. Oppgi om det er hel eller halv dag, og at det skyldes stengt skole/barnehage. Det er i dag begrensninger på antall dager med rett på omsorgspenger, se link. Om dette endres nasjonalt nå, må vi avvente og se.

Dersom du må være i hjemmekarantene, vil du ha rett til sykepenger, hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset, se link https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset Dersom du har behov for kontakt med lege skal dette gjøres via telefon, ikke oppmøte.


Alle innbyggere i Bindal skal i hjemmekarantene i 2 uker etter hjemkomst fra reise i utlandet og reise fra store byer i Norge, uavhengig av symptomer eller ikke.

Dette omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • ikke gå på butikk
 • unngå nærkontakt med andre
 • god hygiene

Dersom du er frisk og i hjemmekarantene, trenger ikke resten av husstanden å være i karantene. Syke personer i hjemmekarantene blir fulgt opp av sin fastlege.

Informasjon sendt ut til alle ansatte:

For å forebygge og redusere smitterisiko gjelder følgende regler for samtlige ansatte i Bindal kommune:

 • Alle møter gjennomføres på Skype eller video om mulig.
 • Møter og arrangement med flere enn 10 personer skal ikke gjennomføres fysisk. Alle skal på forhånd, uavhengig av antall deltakere, vurdere egen risiko for smitte.
 • God hånd- og hostehygiene forutsettes. Vi hilser ikke ved håndtrykk.
 • Renhold intensiveres for kommunale bygg og anlegg, med fokus på smitteflater som dørhåndtak, brytere m.v.
 • Ansatte skal ikke reise på kurs og seminar.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.
 • Alle arrangement i regi av Bindal kommune avlyses.
 • Kommunale bygg leies ikke ut inntil videre.
 • Du oppfordres til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport om du kan, unngå steder der du lett kommer nær andre og unngå nærkontakt med andre.
 • All avvikling av ferie og avspasering skal avklares med nærmeste leder. Gjelder også allerede planlagt ferie.
 • Følge med på råd i media.
 • Det innføres ikke per nå en generell ordning med hjemmekontor.

Tiltak i helse- og omsorgsavdelingen i Bindal kommune; fra 13. mars 2020;

-  Besøksrestriksjon i sykehjem og omsorgsboliger med bemanning.
-  Besøkslogg føres.  Besøkende må oppholde seg på pasient/beboers rom.
-  Oppfordrer til god håndhygiene.

 Aktiviteter som legges ned fram til 30. april (foreløpig):

- Sosiale aktiviteter innstilles på sykehjem og i bofellesskap for eldre.
- Eldresenter på Bindalseidet stenges.
- Jobbaktivitet og voksenopplæring til beboere i miljøtjenesten legges ned.
- Opphør av felles matservering.  (Det må være avstand på mer enn 1 meter mellom personer og ikke  flere enn 6, inkludert personalet.)
-  Middagsombringing på helg opphører. De som må ha bistand vil få det i hjemmet.

-  All utleie av våre lokaler til private arrangement.
-  Alle personalmøter og fagdager avlyses i perioden.
-  Andakter/gudstjenester avlyses.
-  Seniorshop avlyses.
 

Aktiviteter som reduseres fram til 30. april (foreløpig):

- Middag til alle hjemmeboende vakumpakkes.
- Vi går over fra varm til kald lunsj.
- Legevisitt gjennomføres via telefon.
- Hjemmetjenester reduserer besøk til hjemmeboende, men vi vil sikre forsvarlige tjenester. (hjemmetjenester er hjemmesykepleie, ergoterapi, fysioterapi, kreftsykepleie, dagaktivitet for hjemmeboende demente, demenskoordinator).
- Hjemmehjelpsaktivitet og praktisk bistand reduseres, og ivaretas i de hjemmene det har konsekvenser opp mot helse.
- Saksbehandling reduseres til å ta imot henvendelser og iverksette helt nødvendig helsehjelp.
- Tjenester til sykehjemsbeboere reduseres, men vi vil sikre forsvarlige tjenester.
- Ansatte reduserer ferdsel mellom bofellesskap og institusjon.

 

Bindal kommune har laget en film der kommunelegen kommenterer status for koronasmitte i Bindal.

 

 

Bindal kommune
 


Britt Helstad                                          Trond Iversen                                  Knut Toresen
  ordfører                                            kommuneoverlege                                 rådmann