Vedtekter Bindal barnehage

Reviderte vedtekter for Bindal barnehage pr. 1.1.2019

 

Vedtatt av Bindal kommunestyre den 14.12.2005 i sak 105/2005. Endringer er tidligere vedtatt av kommunestyret i møte:

* 12.02.09, sak 7/09

* 10.05.12, sak 42/12

* 20.2.14 sak 11/14

* 21.4.16, sak 17/16

*28.11.18 sak 84/18

 

De nye vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

 

§ 1 Formål

Barnehagen bygger på det verdigrunnlag som til enhver tid er nedfelt i barnehagelovens formålsparagraf.

 

§ 2 Eier

Bindal kommune eier og driver Bindal barnehage som har avdelinger på hhv. Bindalseidet, Kjella og Terråk.

 

§ 3 Rammer for drifta

Barnehagen skal drives i samsvar med "Lov om barnehager", forskrifter, f. eks Rammeplanen og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, kommunale planer, vedtak og årsplanen for barnehagen. Kommunen fastsetter lokal tilpassing til regelverket.

Barnehagens leke- og oppholdsareal er 4 m2 pr. barn i alderen 3 -5 år. For barn under 3 år fastsettes arealet til omlag 1/3 mer pr. barn. Barna regnes som 3 år fra 1. august det året de fyller 3 år.

 

§ 4 Forvaltning av barnehagen

Kommunen har ansvaret for forvaltning og tilsyn av barnehagen. Kommunestyret vedtar barnehagens administrative tilknytning, for tiden Oppvekst- og kultursektoren.

Kommunestyret har delegert lokal barnehagemyndighet til rådmannen, med mulighet for videredelegasjon. Rådmannen er også delegert funksjonen som underinstans, jfr. forvaltningsloven § 33 og Kommunaldepartementets rundskriv H-12/94. Dersom rådmannen nytter retten til videredelegasjon, kan han også videredelegere funksjonen som underinstans.

Dersom enkeltvedtak, for eksempel opptak, blir påklaget, skal klagen først forelegges underinstansen, jfr. forvaltningsloven. Dersom avgjørelsen fastholdes, blir klagen å forelegge kommunens klagenemnd som er oppnevnt etter forvaltningsloven § 28, (f.t. formannskapet).

Kommunen fører register for kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven.

Barnehagen skal ha en styrer som har den daglige ledelse av virksomheten.

 

§ 5 Opptaksmyndighet og klage

Barnehagen skal ta inn barn til hovedopptak, og ved ledige plasser i løpet av året.

Opptaksmyndigheten legges til rådmannen, med anledning til videredelegering innen sin administrasjon. Dersom rådmannen nytter retten til videredelegasjon, kan han også videredelegere funksjonen som underinstans, jfr. forvaltningsloven § 33 og Kommunaldepartementets rundskriv H-12/94. Dersom enkeltvedtak, for eksempel opptak, blir påklaget, skal klagen først forelegges underinstansen, jfr. forvaltningsloven. Dersom avgjørelsen fastholdes, blir klagen å forelegge kommunens klagenemnd som er oppnevnt etter forvaltningsloven § 28, (f.t. formannskapet). Om nødvendig skal det holdes av plasser til ev. klagebehandling.

 

§ 6 Opptakskriterier

Opptak skjer etter det som til enhver tid er nedfelt i barnehageloven (§ 12a). Opptaksinstansen skal ta opp det antall barn i de aldersgruppene barnehagen er godkjent for.

 

§ 7 Opptaksperiode – oppsigelsesfrister – permisjon

Barnet har barnehageplassen sin fram til skolestart med mindre den sies opp eller barnet blir oppsagt pga. manglende foreldrebetaling. Barnehageåret går fra 15. august til 14. august året etter.

Opptak og oppsigelse gjelder fra den 1. eller 15. i måneden. Det er 1 måneds gjensidig oppsigelsestid. Oppsigelse skal være skriftlig.

Ved supplerende opptak i løpet av året kan saken forelegges kommunestyret for behandling hvis det er snakk om bemanningsøkning.

Det kan søkes permisjon fra del av eller hel barnehageplass som er tatt i bruk. Søknaden må gjelde for minimum 3 måneder og ut barnehageåret. Permisjon kan innvilges ved sykdom for sammenhengende fravær på minimum 1 måned.

 

§ 8 Åpningstider – ferier

Åpningstiden kan være fra 06.30 – 17.00. En åpningstid på maks 10,5 t pr. dag.

Barnehagen holder stengt på jul- og nyttårsaften. Det tas bindende påmelding for bruk av barnehagen i mellomjula og påskens stille uke.

Sommerferien organiseres slik:

  • Forutsatt en påmelding på minimum 3 barn i snitt pr. dag for ukene i juli måned holdes barnehagen åpent. Ukene vurderes hver for seg.
     
  • Såfremt barnehagen holdes åpent skal barna ha ferieuttak på 3 sammenhengende uker i perioden 1. mai – 30. september.
     
  • Ferieuke 4 kan tas når som helst i løpet av kalenderåret, og kan deles opp.
     
  • Hvis barnet ikke skal fortsette i barnehagen etterfølgende barnehageår, må hele ferien avvikles innen 14. august.

I tillegg har barnehagen 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene er barnehagen stengt.

Hver barnehage sender ut informasjon om datoene for planleggingsdager. Planleggingsdagene bør fastsettes tidligst mulig etter oppstart.

 

§ 9 Foreldrebetaling

Kommunestyret vedtar betalingssatsene. Det betales full pris for 1. barn. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr.2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere.

Økonomiseksjonen sender regning innen den 5. i hver måned, med betalingsfrist den 20. i samme måned. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg. Når betaling for 2 måneder mangler, kan kommunen si opp barnehageplassen.

Stengning inntil en uke pga. streik o.l. gir ikke redusert foreldrebetaling.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer kan det søkes særskilt om. Skjema fås i barnehagen, og kan lastes ned fra kommunens nettside.

Foreldre som henter sine barn for sent belastes med et gebyr på kr 75,-pr. påbegynt kvarter etter ordinær stengetid.

 

§ 10 Helsekontroll, sykdom, og lignende

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene ved helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

Barn som er så syke at de ikke kan være ute, må holdes hjemme. Barn med kroniske sykdommer og plager avtaler foreldrene egne ordninger for.

Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi avgjør styrer om lege må kontaktes omgående og foreldrene underrettes.

Barnehagepersonalet skal uten hinder av sin taushetsplikt gi barnevernstjenesten melding ved mistanke om mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt og alvorlige adferdsvansker (Jfr. Barnehageloven § 22).

Barn som har eller står i fare for å utvikle funksjonshemning, skal styreren ta nødvendig kontakt med helsestasjon eller PPT om etter å ha drøfta dette med foreldrene.

 

§ 11 Foreldreråd og foreldresamarbeid

Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at en i samarbeidet mellom foreldrene og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrene skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Det skal være minst to foreldremøter i året.

Hvert år skal det også være to foreldresamtaler. Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalgene ved Bindalseidet og Terråk består av 2 foreldrerådsrepresentanter og 2 representanter fra personalet. Samarbeidsutvalget ved Kjella består av 1 foreldrerådsrepresentant og 1 representant for personalet. Styrer er sekretær.

 

§ 12 Ledelse og øvrig ansatte

Styrer har den daglige og pedagogiske ledelsen av barnehagen, og er sammen med den enkelte barnehages avdelingsleder arbeidsleder for det øvrige personalet. Styrer, avdelingsleder og pedagogisk leder skal ha utdanning som barnehagelærer, eller annen godkjent høgskoleutdanning. Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon fra kravet til utdanning. Ved tiltredelse skal faste og midlertidige tilsatte eller vikarer, legge fram godkjent helse- og politiattest.

 

§ 13 Taushetsplikt

Reglene om taushetsplikt etter Forvaltningslovens §§ 13 til 13 f gjelder for medlemmer av barnehagens samarbeidsutvalg og alle ansatte i barnehagen.

 

§ 14 Øvingsopplæring

Kommunen plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning. Barnehagens styrer, avdelingsleder og pedagogiske leder(e)plikter å veilede studenter i slik opplæring. Barnehagen stilles også til disposisjon for fagopplæring i aktuelle fag.

 

§ 15 Samarbeid, SFO og overgang til skolen

Barnehagen skal samarbeide med aktuelle etater og organer rundt barn som får spesial pedagogisk hjelp og andre barn som trenger særlig oppmerksomhet. Barnehagen skal samarbeide med skolen slik at barna får en god overgang når de begynner på skolen. Dette samarbeid skjer ihht. Bindal kommunes plan for overgang barnehage – skole. Barnehagen skal etter nærmere avtale kunne drive eller delta i drifta av skolefritidsordning.

 

§ 16 Internkontroll

Barnehagen skal ha rutiner som dokumentere og tilfredsstiller lov- og regelverket om internkontroll: helse, miljø og sikkerhet, HMS.

 

§ 17 Legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering er ikke regulert i barnehageloven og det kan ikke av barnehageloven utledes ansvar for barnehagen til å bistå med legemiddelhåndtering. Dersom et barn har behov for legemidler i barnehagen og legemiddelhåndteringen etter legens forsvarlighetsvurdering ikke krever helsefaglig kompetanse, må foreldrene / foresatte i hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om, og på hvilke vilkår, barnehagen kan bistå. Eventuell legemiddelhåndtering i barnehagen må derfor bygge på en konkret avtale mellom foreldre / foresatte og barnehagen.

 

§ 18 Forsikring/ erstatningsplikt

Barn i barnehage, skole og SFO er kollektivt ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg i barnehagen, på skolen, og på SFO. Likedan på utflukter, reiser o.l. som er arrangert av barnehage / skole / SFO. Barnehage, skole og SFO har ingen erstatningsplikt for medbrakte personlige eiendeler.

 

§ 19 Helsefremmende barnehage

Bindal barnehage er en helsefremmende barnehage som drives i samsvar med Nordland fylkeskommunes anbefalte kriterier.