Vedtekter SFO (med åpningstider)

Vedtekter for skolefritidsordningen i Bindal

Vedtatt av Bindal kommunestyre den 22.04.2021 i sak 35/21.

 

§ 1. Retningslinjer:

Skolefritidsordningen, heretter forkortet SFO, i Bindal kommune drives etter de krav som gjelder etter lov og forskrifter om SFO, kommunale vedtak og plan for den enkelte SFO / barnehage.

§ 2. Eier:

Bindal kommune eier og driver skolefritidsordningen ved Terråk skole, og SFO-tilbudet som gis ved barnehagene på Bindalseidet og Kjella.

§ 3. Definisjon og formål:

Skolefritidsordningen (SFO) i Bindal er hjemlet i Opplæringsloven § 13-7.

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud for alle elever i 1- 4  trinn, og for funksjonshemmede elever også i 5 – 7  trinn. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring. Skolefritidsordningen bygger på det verdigrunnlag som til enhver tid er nedfelt i grunnskolens formålsparagraf.

Ved SFO-tilbudet som gis i barnehagene settes en øvre grense på 2. trinn.

§ 4. Styringsorgan:

Rektor har det overordna faglige og administrative ansvaret for ordningen ved Terråk skole. Ved SFO i kretsene ved Bindalseidet og Kjella ligger dette ansvaret til styrer for Bindal barnehage ettersom ordningen er lagt til barnehageavdelingene her. Leder av SFO / avdelingsleder ved barnehageavdelingen har ansvaret for den daglige drift av ordningen. Det avholdes minimum ett foreldremøte i løpet av skoleåret (høsten) med de foreldrene som har barn i ordningen. Det stilles krav om politiattest i hht. Opplæringslovens § 10-9 og barnehagelovens § 19 for alle som tilsettes i SFO.

§ 5. Foreldrebetalingen:

Kommunestyret fastsetter de til enhver tid gjeldende satser for foreldrebetalingen. Den faste tilmeldte tiden betales med halv månedsbetaling for august og juni (i praksis fra skolestart til skoleslutt), og hel betaling for september t.o.m. mai, i alt 11 måneder. Det betales for per påbegynte halvtime.

Det gis ikke søskenmoderasjon eller friplass. Uteblir betaling for 2 måneder, kan kommunen si opp plassen for resten av skoleåret.

Foreldre som henter sine barn for sent belastes med et gebyr på kr. 75,- pr påbegynt kvarter etter ordinær stengetid.

Husstander med lav inntekt kan få redusert foreldrebetaling. Eget søknadsskjema må benyttes, og spesifisert dokumentasjon må følge søknaden. Det gis ikke tilbakevirkende kraft ved innvilgelse av redusert betaling.

§ 6. Bemanning:

Til vanlig skal det ikke overstige 14 barn pr. tilsatt. I forhold til barn med spesielle behov, tilsettes det ekstrahjelp etter behov.

 § 7. Opptak:

Søknadsfristen kunngjøres i” Båtsaumen” og på kommunens hjemmeside. 

Søknadsfrist er 1. mars.

Nytt opptak finner sted hvert skoleår, men med mulighet for å endre eller si opp plassen ved hver halv eller hel måned. 

§ 8. Opptaksmyndighet og klage:

Opptaksmyndigheten delegeres til kommunedirektøren, som gis høve til videredelegering. Dersom    kommunedirektøren nytter retten til videredelegering kan kommunedirektøren også videredelegere funksjonen som underinstans, jfr. forvaltningslovens §33. Opptak i SFO er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og kan påklages innen 3 uker etter at søker er gjort kjent med opptaket. Dersom enkeltavgjørelse blir påklaget, skal klagen først forelegges underinstansen, jfr forvaltningsloven. Dersom vedtaket opprettholdes, blir klagen å forelegge kommunens klagenemnd som er opprettet etter hjemmel i forvaltningslovens §28.

§ 9. Opptakskriterier:

Hvis det er flere søkere enn skolefritidsordningen har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:

A. Barn med funksjonshemming.

B. Barn med dokumenterte helsemessige-, sosiale- eller psykiske vansker.

C. Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige-, sosiale- eller psykiske vansker.

D. Barn med foreldre som:

· er enslige forsørgere som er under utdanning eller i arbeid.

· begge er i arbeid eller under utdanning.

E. Hvis elever står likt, prioriteres de yngste elevene først.

§ 10. Opptaksperiode og oppsigelse av SFO – plassen:

Hovedopptaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder til plassen blir sagt opp eller eleven går ut av 4. klasse.

Oppsigelsestiden er 1 måned. Oppsigelsen skal være skriftlig, og gjelder fra den 1 eller 15 i måneden. Oppsigelse for bare juni innvilges ikke.

Permisjon kan innvilges ved sykdom for sammenhengende fravær på minimum 1 måned.

§ 11. Oppholds- og lekeareal:

Den aktuelle skolen / barnehageavdelingen stiller oppholds- og lekearealer til disposisjon for skolefritidsordningen.

 § 12. Åpningstider:

Terråk skoles SFO har åpent fra kl. 07.30 – 16.00. SFO på Bindalseidet og Kjella følger barnehagens åpningstider.

SFO holdes stengt i skolens ferie og fridager. 

SFO har 2 planleggingsdager, hvorav 1 avvikles i løpet av skoleåret. Der SFO er organisert i barnehagen inngår disse dagene i barnehagens 5 planleggingsdager.

SFO følger skolens skolerute med oppstart i august når skolen starter. Dato for oppstart vil variere fra år til år.

§ 13. Planer:

Det skal utarbeides års- og dagsrytmeplaner ved den enkelte SFO. Der SFO ligger underlagt barnehagen gjelder barnehagens planer.

§ 14. Foreldresamarbeid:

Foreldrene ved Terråk skolefritidsordning velger 1 representant (med vara) som har møte- og uttalerett i saker som gjelder SFO spesielt ved skolens samarbeidsutvalg. Ved barnehagene representeres foreldrene av barnehagens foreldre.

§ 15 Legemiddelhåndtering:

Det fremkommer ikke av opplæringsloven at skolen/SFO har en plikt til å bistå elever med medisinering i skole- eller SFO-tiden. Det er likevel innfortolket et ansvar til opplæringsloven for kommuner til å sørge for at eleven mottar hjelp til legemiddelhåndtering den tiden barnet oppholder seg på skolefritidsordningen. Dersom et barn har behov for legemidler i SFO og legemiddelhåndteringen etter legens forsvarlighetsvurdering ikke krever helsefaglig kompetanse, må foreldrene / foresatte i hvert enkelt tilfelle avtale med SFO om, og på hvilke vilkår, SFO kan bistå. Eventuell legemiddelhåndtering i SFO må derfor bygge på en konkret avtale mellom foreldre / foresatte og SFO.

§ 16. Taushetsplikt:

For SFO gjelder de samme regler for taushetsplikt som skolen og barnehagene er underlagt, §13 i Forvaltningsloven.

§ 17. Gyldighet:

Endringer i disse vedtektene må godkjennes av kommunestyret. Vedtektene skal gjennomgås hvert 3. år. Neste gang er i 2024.