NAV og sosiale tjenester

I Bindal er det NAV som forvalter kommunens sosiale tjenester. NAV-kontoret ligger i første etasje på rådhuset og du kan avtale timer alle dager mellom 10 og 14. Du kan avtale time ved å ringe 55 55 33 33. Du kan også besøke kontoret uten avtale hver onsdag mellom 10 og 14. 

På NAV-kontoret kan du få hjelp til å søke om en rekke en tjenester, inkludert sosialhjelp, bostøtte, økonomisk rådgivning, tilpasning av egen bolig, hjelpemidler og startlån.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets siste økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, som bl.a. mat, husleie og strøm. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Startlån

Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig. Du kan levere søknad digitalt her.

Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd og/eller bostøtte. På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. Dette skyldes blant annet at norske skatteregler gjør det gunstig å eie bolig. Siden det koster mye å kjøpe og selge en bolig øker risikoen for tap jo kortere tidsperspektiv man har når man kjøper bolig. Det anbefales derfor å legge et langsiktig perspektiv til grunn ved kjøp av bolig med startlån.

Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og  hvor lenge det kan være aktuelt å bli boene i boligen, kan leie av bolig være et godt alternativ.

Bostøtte

Har du høye boutgifter i forhold til din inntekt, kan du søke om bostøtte. Søknadsskjemaet kan leveres elektronisk på Husbankens sider. Der finner du også informasjon om søknadsprosedyren. Søknadsfrist er den 25. hver måned. Hvis du ikke kan søke elektronisk, kan du avtale time hos NAV for råd og veiledning.

Tilpasning av egen bolig

Det er Husbanken som administrerer denne ordningen og du kan søke elektronisk. Mer informasjon finner du her. Hvis du ikke kan søke elektronisk eller trenger hjelp til søknaden kan du avtale time hos NAV for veiledning.

Hjelpemidler

Bindal kommune og NAV hjelpemiddelsentral kan bidra med hjelpemidler for å gjøre hverdagen lettere. Det fins hjelpemidler innen ulike områder som:

- bevegelser/motorikk
- syn
- hørsel
- tale 
- språk
- kognisjon (vansker med å huske, planlegge og organisere)
- lese og skrivevansker. 

Du kan søke direkte via NAV.no og på denne siden finner du mer informasjon. Vi vil gjerne at du kontakter helse- og velferdssektoren ved Koordinerende Enhet (KE) før du søker om hjelpemidler slik at vi kan veilede deg og sikre at du søker om det hjelpemiddelet som vil gi deg best hjelp.

Økonomisk rådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.  

 

 .