Dispensasjon

Kommunene kan gi dispensasjoner til kjøring med snøscooter utover det som er direkte tillatt etter lov og nasjonal forskrift når det foreligger ”anerkjente” nyttebehov. De vanligste formålene er:

 • Ervervsmessig kjøring for fastboende
 • Vedkjøring fra andres eiendom
 • Hyttetransport (proviant, utstyr, materialer, persontransport)
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende (utleiehytter, næringsmessig jakt og fiske)
 • Skogsdrift (reparasjoner, til/fra hogstfelt m.m.)
 • Kjøring av funksjonshemmede
 • ”Kombiformål” 

Søknader til disse formålene blir stort sett imøtekommet, men det er vanlig at det stilles vilkår til utøvelsen av ferdselen, som for eksempel:

 • Slede skal være påmontert.
 • Spesielle begrensninger i forhold til biologisk mangfold
 • Tidspunkt for kjøring
 • Avgrensning av omfang (ant. turer)
 • Hensyn til friluftslivsinteresser m.m. 

Erfaringen med de som søker dispensasjoner er gode. Det er bare unntaksvis at det kommer klager eller henvendelser som angår de som har fått innvilget dispesasjon. Langt verre er det med de som aldri søker!

Kommunen kan gi dispensasjoner til andre kjøreformål dersom særlige grunner foreligger. Det skal være gode grunner, som ikke relateres til fornøyelseskjøring, for at kommunen skal gi dispensasjon.

Ønsker du å søke kommunen om dispensasjon, fyll ut skjemaet 

"Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på vassdrag".

Kontaktinfo

Bindal kommune
E-post
Telefon 75 03 25 00

Adresse:

Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK