Høring - endring av del av reguleringsplan for Terråk sentrum - gnr 44 bnr 116 Oldervikveien - planID: 201701

Bindal formannskap vedtok i møte den 23.11.2017 å legge forslag til endring av del av reguleringsplan for Terråk sentrum – gnr 44 bnr 116 Oldervikveien med bestemmelser ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 § 12-10.

Planarbeidet har som oppgave å tilrettelegge for boligbygging på gnr 44 bnr 116.

Evt. merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK, eller pr. e-post til postmottak@bindal.kommune.no innen 16.2.2018.

Dokumenter

- Særutskrift - Forslag til endring av reguleringsplan for Terråk sentrum, "Gnr 44 bnr. 116 Oldervikveien" - planID: 201701 (PDF, 192 kB)

- Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 84 kB)

- Planbestemmelser (PDF, 100 kB)

- Plankart (PDF, 109 kB)