Varsel om oppstart av reguleringsplan, samt høring av planprogram for Brukstomta Næringspark, 1811/44/5

Det varsles om oppstart av arbeid med reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Brukstomta Næringspark.

 

 
 
 
 

I medhold av Plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9 og 12-14, varsles med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Brukstomta Næringspark.

Klikk for stort bilde

Planområdet

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt nedenfor, og arealet på området er ca. 58 dekar.

I kommunedelplan for Terråk, er planområdet avsatt til industri. Deler av planområdet er regulert til industri. Planområdet består av Brukstomta Næringspark og en kommunal eiendom avsatt til fremtidig industri i kommunedelplanen for Terråk.

 

Formålet med reguleringsplanen

Brukstomta næringspark AS ønsker å legge til rette for ny næringsaktivitet på sin eiendom. Forslagstiller ønsker derfor å endre eksisterende reguleringsplan for området for å åpne opp for større sjøbasert næringsaktivitet. Endringene av gjeldene plan vil blant annet åpne opp for utfylling av sjø, ny dypvannskai, økt utnyttelsesgrad for industriområdet og utvidelse av eksisterende industriområde.

 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning og i forbindelse med at det planlegges utfylling i sjø utløses krav om konsekvensutredning.

 

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstiller er Brukstomta Næringspark og grunneiere Brukstomta Næringspark og Bindal kommune. Planleggingen utføres av Plan- og utviklingsavdelingen i Bindal kommune. For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Marit Røstad, tlf: 900 83 939, eller epost: marit.rostad@bindal.kommune.no

eller

Bjørn-Inge Lange, tlf: 482 83 716, eller epost: bjorn.inge.lange@bindal.kommune.no

 

Innspill til oppstartsmeldingen og planprogrammet:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, 3. ledd, ber vi Dere komme med innspill til planarbeidet innen 14. mai 2018. Det bør skilles tydelig mellom høringsinnspill som gjelder planprogrammet og innspill som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Innspill sendes Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller epost: postmottak@bindal.kommune.no

 

Videre saksgang:

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, for så å legges frem for Bindal formannskap. Når planforslaget så er vedtatt, legges det ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med nye innspill før endelig politisk vedtak av planen.