Varsel om oppstart - reguleringsplan for Lilleheilsodden i Bindal

Det varsles om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Lilleheilsodden i Bindal kommune. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt nedenfor, og planområdet er ca. 100 dekar. I kommuneplanens arealdel, er planområdet avsatt til planlagt område for fritidsboliger og LNF2 der spredt bebyggelse er tillatt. Planområdet er avgrenset av Fv. 17 i øst, sjøen i vest og eiendomsgrensen til gnr. 13 bnr. 1 i sør og nord. Området er lokalisert ca. 3 km sør for ferjeleiet på Holm.

Klikk for stort bilde Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å regulere utleiehytter, servicebygg med overnatting og matservering, rorbuer og småbåthavn. Prosjektet Kystriksveien etterspør både overnattingsmuligheter og matservering langs Fv. 17, spesielt i dette området. Småbåthavna er etablert og godkjent fra før.

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, og det konkluderes med at planen ikke skal komsekvensutredes. Planområdet er avsatt til fritidsbolig og LNF2 der det er tillatt med spredt bebyggelse. De planlagte tiltakene antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig.

Forslagsstiller og grunneier
Forslagsstiller er Bindalslaft og grunneier er Malin Holm Gangstø. Planleggingen utføres av Plan og utviklingsavdelingen i Bindal kommune. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Bjørn-Inge Lange, tlf. 482 83 716, eller epost: bjorn.inge.lange@bindal.kommune.no

Innspill til oppstarts meldingen og planprogrammet
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, 3. ledd, ber vi Dere komme med innspill til planarbeidet innen 05.06.2018. Det bør skilles tydelig mellom høringsinnspill som gjelder planprogrammet og innspill som gjelder reguleringsplanarbeidet. Innspill sendes Bindal kommune, Rådhuset, 7980 Terråk eller epost: postmottak@bindal.kommune.no

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, for så å legges frem for politisk utvalg. Når planforslaget så er vedtatt, legges det ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med nye innspill før endelig politisk vedtak av planen.