Varsel om oppstart - reguleringsplan for Parkveien 4 Bindalseidet

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Parkveien 4 i Bindal, 1811/34/87.

I medhold av Plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14, varsles med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan for Parkveien på Bindalseidet.

 

Planområdet

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt nedenfor, og planområdet er ca. 14 dekar.

I kommunedelplanen for Bindalseidet, er planområdet avsatt til bygning med særskilt allmennyttig formål. Planområdet består av gnr. 34, bnr. 87 samt tilgrensende veg, parkering, og gangveg på deler av gnr. 34, bnr. 22, gnr. 115, bnr. 1 og gnr. 116, bnr. 1. Området skal reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting, uteopphold, friområde, veg, parkering og gang/sykkelveg.

 

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med reguleringsplanen er å regulere et område til omsorgssenter med tilhørende fasiliteter. Det er Bindalseidet velforening som pr. i dag eier mesteparten av planområdet, men Bindal kommune har fått en avtale med velforeningen om å erverve dette arealet. Bindal kommune har i gjeldende økonomiplan satt av midler i 2019 til bygging av omsorgsboliger på Bindalseidet.  

 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning og det konkluderes med at planen ikke skal konsekvensuttredes. Planområdet er avsatt til bygning med særskilt allmennyttig formål i gjeldende kommunedelplan for Bindalseidet. Det betyr at dette planlagte regulerte formålet er innenfor samme hovedkategori som formålet i gjeldende kommunedelplan.

 

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstiller er Bindal kommune og grunneier er Bindalseidet velforening. Planleggingen utføres av Plan og utviklingsavdelingen i Bindal kommune. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Bjørn-Inge Lange, tlf. 482 83 716, eller epost: bjorn.inge.lange@bindal.kommune.no

 

Kartutsnitt over planområde

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill til oppstarts meldingen og planprogrammet

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, 3. ledd, ber vi Dere komme med innspill til planarbeidet innen 02.08.2018. Innspill sendes Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller epost: postmottak@bindal.kommune.no

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, for så å legges frem for politisk utvalg. Når planforslaget så er vedtatt, legges det ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med nye innspill før endelig politisk vedtak av planen.

 

 

Med hilsen

 

Kjell Andersen

 

Bjørn Inge Lange

plan- og utviklingssjef

 

avdelingsingeniør