Varsel om reguleringsplan Solstad kirke

I medhold av Plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14, varsles med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan for parkeringsplass ved Solstad kirke.

I kommuneplanens arealdel, er planområdet avsatt til LNF2 der spredt bebyggelse er tillatt.
Planområdet består av Solstad kirkegård og ca. 1,5 daa av gnr. 14, bnr. 3, som skal benyttes til parkeringsplass.

Solstad - Klikk for stort bilde
Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn en ny parkeringsplass og ny avkjørsel til Solstad kirke. Eksisterende avkjørsel er dårlig utformet og det er derfor naturlig å erstatte denne med en ny avkjørsel til den nye parkeringsplassen. Slik situasjonen er i dag, er det til tider for liten kapasitet på parkeringsplassen, noe som medfører at besøkende parkerer langs FV17. Dette er ugunstig og fører til trafikkfarlige situasjoner.
På bakgrunn av dette har Bindal kommunestyre i sak 35/15, vedtatt å kjøpe ca. 1,5 dekar dyrket mark av Espen Hald, Som skal brukes til parkeringsplass. Da det ble søkt om fradeling av dette arealet, konkluderer Fylkesmannen med at det må utarbeides reguleringsplan for området, før fradeling kan skje.
Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning og det konkluderer med at planen ikke skal konsekvensuttredes. Planområdet er under 15 dekar og endring av eksisterende formål er kun en ny avkjørsel og fjerning av eksisterende avkjørsel, samt etablering av en ny parkeringsplass på ca. 1,5 dekar. Disse tiltakene antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig.


Forslagsstiller og grunneier
Forslagsstiller er Bindal menighetsråd og grunneier er Bindal kommune. Planleggingen utføres av Plan og utviklingsavdelingen i Bindal kommune. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Bjørn-Inge Lange, tlf: 482 83 716, eller epost: bjorn.inge.lange@bindal.kommune.no
Innspill til oppstartsmeldingen:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, 3. ledd, ber vi Dere komme med innspill til planarbeidet innen 01. februar 2018. Innspill sendes Bindal kommune, Rådhuset, 7980 Terråk eller epost: postmottak@bindal.kommune.no

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, for så å legges frem for politisk utvalg. Når planforslaget så er vedtatt, legges det ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med nye innspill før endelig politisk vedtak av planen.

Med hilsen
Kjell Andersen                                                    Bjørn Inge Lange
plan- og utviklingssjef                                         avdelingsingeniør