Vedtekter SFO

Vedtekter for skolefritidsordningen i Bindal

Vedtatt av Bindal kommunestyre den 14.12.2005 i sak 106 / 2005, og gjelder fra 01.01.2006 og inntil videre. Endret av kommunestyret i møte 12.02.2009, sak 8/09, og kommunestyret i møte 10.05.2012, sak 41/12 og sak 125/12.

 

§ 1. Retningslinjer:

Skolefritidsordningen, heretter forkortet SFO, i Bindal kommune drives etter de krav som gjelder etter lov og forskrifter om SFO, kommunale vedtak og plan for den enkelte SFO.

 

§ 2. Eier:

Bindal kommune eier og driver skolefritidsordningen ved Terråk skole.

 

§ 3. Definisjon og formål:

Skolefritidsordningene (SFO) i Bindal er hjemlet i Opplæringsloven § 13-7.

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud for alle elever i 1- 4 klasse, og forfunksjonshemmede elever også i 5 – 7 klasse. Innhold og virksomhet skal preges av barns behovfor lek, kulturaktiviteter og sosial læring. Skolefritidsordningen bygger på det verdigrunnlag som til enhver tid er nedfelt i grunnskolens formålsparagraf.

 

§ 4. Styringsorgan:

Rektor har det overordna faglige og administrative ansvaret for ordningen ved Terråk skole. Ved SFO i kretsene ved Bindalseidet og Kjella ligger dette ansvaret til styrer for Bindal barnehage ettersom ordningen er lagt til barnehageavdelingene her. Leder av SFO / gruppeleder ved barnehageavdelingen har ansvaret for den daglige drift av ordningen. Det avholdes minimum ett foreldremøte i løpet av skoleåret (høsten) med de foreldrene som harbarn i ordningen. Det stilles krav om politiattest i hht. Opplæringslovens § 10-9 for alle som tilsettes i SFO.

 

§ 5. Foreldrebetalingen:

Kommunestyret fastsetter de til enhver tid gjeldende satser for foreldrebetalingen. Den faste tilmeldte tiden betales med halv månedsbetaling for august og juni (i praksis fra skolestart til skoleslutt), og hel betaling for september t.o.m. mai, i alt 11 måneder.

Det gis ikke søskenmoderasjon eller friplass. Uteblir betaling for 2 måneder, kan kommunen si opp plassen for resten av skoleåret.

Foreldre som henter sine barn for sent belastes med et gebyr på kr. 75,- pr påbegynt kvarter etter ordinær stengetid.

 

§ 6. Bemanning:

Til vanlig skal det ikke overstige 14 barn pr. tilsatt. I forhold til barn med spesielle behov, tilsettes det ekstrahjelp etter behov.

 

§ 7. Opptak:

Søknadsfristen kunngjøres i ”Båtsaumen” og dessuten sender skolen / barnehagen søknadsskjema til alle foreldre med barn i aktuell alder for skolefritidsordningen.

Søknadsfrist er 1. april.

Nytt opptak finner sted hvert skoleår, men med mulighet for å endre eller si opp plassen ved hver halv eller hel måned. Hvis det er plass, kan skolefritidsordningen, ta imot barn for kortere perioder, også enkeltdager.

 

§ 8. Opptaksmyndighet og klage:

Opptaksmyndigheten delegeres til rådmannen, som gis høve til videredelegasjon. Dersom rådmannen nytter retten til videredelegasjon kan rådmannen også videredelegere funksjonen som underinstans, jfr. forvaltningslovens §33. Opptak i SFO er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og kan påklages innen 3 uker etter at søker er gjort kjent med opptaket. Dersom enkeltavgjørelse blir påklaget, skal klagen først forelegges underinstansen, jfr forvaltningsloven. Dersom vedtaket opprettholdes, blir klagen å forelegge kommunens klagenemnd som er opprettet etter hjemmel i forvaltningslovens §28.

 

§ 9. Opptakskriterier:

Hvis det er flere søkere enn skolefritidsordningen har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:

A. Barn med funksjonshemming.

B. Barn med dokumentert helsemessige, sosiale eller psykiske vansker.

C. Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige, sosiale eller psykiske vansker.

D. Barn med foreldre som:

· er enslige forsørgere som er under utdanning eller i arbeid.

· begge er i arbeid eller under utdanning.

E. Hvis elever står likt, prioriteres de yngste elevene først.

 

§ 10. Opptaksperiode og oppsigelse av SFO – plassen:

Hovedinntaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder for kommende skoleår.

Oppsigelsestiden er ½ måned. Oppsigelsen skal være skriftlig, og gjelder fra den 1 eller 15 i måneden. Oppsigelse for bare juni innvilges ikke.

Permisjon kan innvilges ved sykdom for sammenhengende fravær på minimum 1 måned.

 

§ 11. Oppholds- og lekeareal:

Den aktuelle skolen / barnehageavdelingen stiller oppholds- og lekearealer til disposisjon for skolefritidsordningen.

 

§ 12. Åpningstider:

Terråk skoles SFO har åpent fra kl. 07.30 – 16.00. SFO på Bindalseidet og Kjella følger barnehagens åpningstider.

SFO holdes stengt i skoles ferie og fridager. Evt. tilfeldig bruk i disse periodene må, ved tilstrekkelig påmelding, avtales særskilt.

SFO har 2 planleggingsdager, hvorav 1 avvikles i løpet av skoleåret. Der SFO er organisert i barnehagen inngår disse dagene i barnehagens 5 planleggingsdager.

Det forutsettes en påmelding på minimum 3 barn i snitt pr dag for ukene i juli måned. Ukene vurderes hver for seg. Barna skal ha ferieuttak på 4 uker i perioden 1. mai- 30. september. Minimum tre av ukene skal være sammenhengende.

*= endret som en konsekvens av vedtak i komm.sak 125/12, Helårsåpen barnehage.

 

§ 13. Planer:

Det skal utarbeides års- og dagsrytmeplaner ved den enkelte SFO. Der SFO ligger underlagt barnehagen gjelder barnehagens planer.

 

§ 14. Foreldresamarbeid:

Foreldrene ved skolefritidsordningene velger 1 representant (med vara) som har møte- og uttalerett i saker som gjelder SFO spesielt ved skolens / barnehageavdelingenes samarbeidsutvalg.

 

§ 15 Legemiddelhåndtering:

Det fremkommer ikke av opplæringsloven at skolen/SFOhar en plikt til å bistå elever med medisinering i skole- eller SFOtiden. Det er likevel innfortolket et ansvar til opplæringsloven forkommuner til å sørge for at eleven mottar hjelp til legemiddelhåndtering den tiden barnet oppholder seg på skolefritidsordningen. Dersom et barn har behov for legemidler i SFO og legemiddelhåndteringen etter legens forsvarlighetsvurdering ikke krever helsefaglig kompetanse, må foreldrene / foresatte i hvert enkelt tilfelle avtale med SFO om, og på hvilke vilkår, SFO kan bistå. Eventuell legemiddelhåndtering i SFO må derfor bygge på en konkret avtale mellom foreldre / foresatte og SFO.

 

§ 16. Taushetsplikt:

For SFO gjelder de samme regler for taushetsplikt som skolen og barnehagene er underlagt, §13 i Forvaltningsloven.

 

§ 17. Gyldighet:

Endringer i disse vedtektene må vedtas og godkjennes av kommunestyret. Vedtektene skal gjennomgås hvert 3. år. Neste gang er 2015
Sist oppdatert den 09.sep.2015