Byggesaksgebyr

Gebyrforskriften vedtatt av kommunestyret i Bindal den 26.09.2019 sak nr. 75/19 med hjemmel i kapittel 33 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71 og
§ 52 a i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6.

Regulativet erstatter tidligere gjeldende gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven og gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Byggesaksgebyr