Hvorfor BTI?

Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden.

Hensikten med BTI-modellen er å bidra til tidlig innsats og samordnede tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og foreldre uten at det blir oppfølgingsbrudd.

Dette gjennomføres ved å beskrive det helhetlige og sammenhengende forløpet på system-, tjeneste- og individnivå, tilpasset den enkelte kommune. Modellen bidrar til å få oversikt over handlingsforløpet og rette opp i svikt i samhandling både mellom lokale tjenester og tjenester på regionalt og statlig nivå.

Stafettlogg

Samarbeidsmodellen består av en rekke verktøy, blant annet en stafettlogg og handlingsveiledere som kan tilpasses og brukes for å tilrettelegge kommunens tverrfaglige innsats enda bedre overfor barn, unge og foreldre/familier som trenger hjelp.

Målgruppen for BTI er: gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

Relevante tjenester er:

 • helsestasjon
 • barnehage
 • skole
 • koordinerende enhet
 • skolehelsetjeneste
 • barnevern
 • folkehelsekoordinator
 • PPT
 • BUP
 • fastlege
 • osv.

Stafettloggens formål

Stafettloggen er både en forløps- og innholdsmessig oversikt over innsatser og beslutninger som er tatt og en oversikt over hvem som har ansvar for det enkelte tiltak. Den gjør det tydelig hvem, som i de ulike fasene av det totale forløpet, har plikt til å ta initiativ til og ansvaret for å sikre koordinering av og fremdrift i den tverrfaglige innsatsen.

Hvordan fungerer Stafettloggen?

Det å føre en stafettlogg er også en mulighet til fortløpende å reflektere over innsatsen og den tverrfaglige koordineringen av og oppfølgingen av denne. Stafettloggen samler den faglige kunnskapen og innsatsene, som er iverksatt rundt barnet/ungdommen og familien og er dermed et helt sentralt verktøy i koordineringen mellom de relevante og involverte tjenestene, men også i dialogen med familien. Dermed blir stafettloggen et viktig verktøy når ulike aktører blir involvert og sikrer at ansvaret for barnet/ungdommen og de innsatsene som iverksettes, i størst mulig grad ligger hos foreldrene.

Stafettloggen føres av en koordinator, stafettholderen, og er et helt sentralt verktøy, som sørger for:

 • dialog, samhandling, oversikt og involvering av familien (som skal ha tilgang)
 • beskrivelse av alle innsatser
 • koordinerer involverte tjenester og bruker
 • oversikt over hvem som har ansvaret for hva (nyttig for nye parter i arbeidet)
 • å være en samarbeidsavtale mellom alle involverte parter

Det er viktig at de ulike innsatsene som iverksettes involverer og støttes opp av foreldrene. Under illustreres forløpet i BTI, der stafettloggen iverksettes etter samtykke fra bruker/foreldre på trinn 1 i nivå 1, i alle relevante tjenester, og er det nivået som skal ivareta de tjenesteinterne tiltakene (dvs tidlig innsats) og nivå 2 og 3 illustrerer samhandling mellom to og flere tjenester.