Tidlig inn

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats har Bindal kommune som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn, unge og deres familier – med samordnede tjenester av høy kvalitet.

Barn og unge som trenger hjelp, er helt avhengige av voksne som ser og handler raskt og rett

– i samarbeid med den det gjelder og foreldrene, for å forebygge at utfordringene vokser seg større.

Skjemaer