Verdiskapingsteamet

Formålet med verdiskapingsteamet – VT – er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av bindalsamfunnets fremtidige behov og utfordringer innenfor satsing på verdiskaping og næringsutvikling, og hvordan dette skal danne grunnlag for fremtidig planlegging og strategiske beslutninger. Dette skal oppnås gjennom å følge verdiskapingsplanens visjon - samspill og partnerskap

Verdiskapingsteamet består av «verdiskapere» på flere ulike nivåer i Bindal, og innenfor sitt ansvarsområde arbeider verdiskapingsteamet helt uavhengig av kommunestyret, men skal benytte styringsgruppen/formannskapet som sparringpartner i prosessene.

Verdiskapingsteamet har ansvar for:

  • Å utarbeide endelig forslag til fremtidige handlingsprogrammer.
  • Fortløpende evaluere tiltak og handlinger i gjeldende handlingsprogram.
  • Analysere tilgjengelig kunnskapsgrunnlag for å gi den best mulige faglige vurderingen av bindalsamfunnets fremtidige behov på kort, mellomlang og lang sikt.
  • Legge til rette for, og stimulere til, åpen dialog og diskusjon om bindalsamfunnets behov med ulike interessegrupper. 
  • Avgi minimum en hovedrapport annet hvert år. Verdiskapingsteamet kan etter eget initiativ løfte frem problemstillinger som gjelder identifiserte behov i egne delrapporter som legges frem for styringsgruppen/formannskapet. Kommunestyret kan i tillegg be om del- eller temarapporter.
  • Teamets arbeid og leveranser skal være relevant for utviklingen av strategier for verdiskaping og næringsutvikling i Bindal.

Kontaktinfo

Elling Bøkestad
E-post
Elin Lian
E-post
Geir Inge Pettersen
E-post
Lars Berg-Hansen
E-post
Rønnaug Helstad
E-post
Henrik Nordløf
E-post
Nina Jørgensen-Øberg
E-post