Planens visjon og mål

Planens visjon og mål

Bindal skal sette seg mål om å være foregangskommune innenfor satsing på verdiskaping og næringsutvikling. Dette skal oppnås gjennom felles og koordinert innsats fra aktører innenfor næringsliv, offentlig sektor, virkemiddelapparat og kompetansetilbydere. 

 

Følgende visjon legges til grunn for arbeidet i årene som kommer:

«VERDISKAPING GJENNOM SAMSPILL OG PARTNERSKAP»

 

Hovedmålet er; «Bærekraftig vekst og verdiskaping gjennom samhandling mellom næringsliv, virkemiddelapparatet, utdanningsinstitusjoner og offentlig sektor».

 

Delmålene for hvert tema i planen er: 

 

• Å tiltrekke og beholde bedrifter og talenter. (Vertskap og attraktivitet)

• Relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv. (Kompetanse og rekruttering)

• Sterke nettverk med verdiskaping som hovedmål. (Nettverk)

• Å fremme nytenkning, og å stimulere flere nyetableringer. (Entreprenørskap og innovasjon)

• Påvirkning for å sikre god kommunikasjon og effektiv transport. (Kommunikasjon, samferdsel og infrastruktur)

 

 

Hovedmål for planperioden

Økt verdiskaping er et overordnet mål for all næringspolitikk. Dette kan blant annet oppnås gjennom forbedret produktivitet, som igjen gir grunnlag for høyere verdiskaping og velstandsvekst. Hovedmålet i verdiskapingsplanen for Bindal 2023-2032 er derfor: 

 

Bærekraftig vekst og verdiskaping gjennom samhandling mellom næringsliv, virkemiddelapparatet, utdanningsinstitusjoner og offentlig sektor.

 

 

Delmål

Med utgangspunkt i visjon og hovedmål, skal det utarbeides delmål knyttet til hvert enkelt tema. Delmålene skal hver for seg bidra til å nå hovedmålet.

 

Når planen er gjennomført skal Bindal ha oppnådd:

 

• Å tiltrekke og beholde kapital, bedrifter og talenter (Vertskap og attraktivitet)

• Mer relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv (Kompetanse og rekruttering)

• Sterke nettverk med verdiskaping som hovedmål (Nettverk)

• Å fremme innovasjon og flere nyetablerere (Entreprenørskap og innovasjon)

• Påvirkning for å sikre mer effektiv transport av personer og gods (Kommunikasjon, samferdsel og infrastruktur)

 

Bindalssamfunnet skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling og være en foregangskommune innen verdiskaping og næringsutvikling. Gjennom felles innsats fra næringsliv, virkemiddelapparat, kompetansetilbydere, samt statlige og fylkeskommunale aktører skal Bindal stimulere til samspill og nyskaping (planens visjon). Hovedmålet er økt verdiskaping og produktivitet.

 

Måleindikatorer

  • Vekst i sysselsettingen
  • Befolkningsvekst i kommunen
  • Antall nyetableringer