På grunn av en uavklart smittesituasjon i Bindal, må Åpen dag på Brukstomta utsettes. Det betyr at både dagarrangementet og festen på kvelden avlyses i dag.

Det kalles inn til møte i Bindal formannskap torsdag 9. desember, etter kommunestyrets møte samme dag.

 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket.

Bindal kommunestyret har møte torsdag 9. desember kl 0900 på Bindal rådhus.

Orientering om IKT-drift i Bindal kommune – regionalt samarbeid ved kommunedirektør.
Orientering fra Brukstomta Næringspark AS ved Frode Næsvold.
Orientering fra ordføreren.
Spørretimen

Servering av julemiddag på Terråk Gjestegård kl. 15:00 for kommunestyrets medlemmer og administrasjonen.

Her er innkallingen med saksliste. (PDF, 13 MB)
Kommunedirektørens korrigerte forslag 24.11.2021. Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 16 MB)
Formannskapets forslag - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 16 MB)

Båtsaumen og Menighetsbladet nr 6-2021 er lagt ut.

Formannskapets forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 er nå ute til alminnelig ettersyn fram til 8. desember. Kommunestyret skal behandle sakene i møte den 9. desember.

Formannskapet har møte på Bindal rådhus onsdag 24. november.
Møtet starter umiddelbart etter administrasjonsutvalget møte som begynner kl 0900.

Administrasjonsutvalget i Bindal har møte onsdag 24. november kl 0900 på Bindal rådhus.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus tirsdag 23. november kl 1000.

2 sykepleierstillinger, stilling som fagarbeider i uteavdelingen, 60% stilling som konsulent i sentraladministrasjon og 3 helgestillinger på 15% for studenter/elever. Alle har søknadsfrist 15.11.21.