Bindal skogeierlag - en skogeier blir «aldri» arbeidsløs

En skogeier har mange oppgaver.

 

Pr i dag har vi kunnskap og teknologi som viser skogens verdi som råstoffbase for svært mange produkter i tillegg til «plank og papir». Trevirke kan foredles til både dyre- og fiskefór, og utsagnet «Alt som kan lages av olje kan lages av tre» begynner å sige inn for stadig flere.

Det er nå viktigere enn noen gang at vi steller framtidsskogen og utnytter produksjonsmulighetene, og for øvrig nytter skogen for alt den er verdt, i tillegg til rekreasjon og friluftsliv.

Da skogplanting i de fleste kommuner utføres av utenlandsk arbeidskraft og med utsikt til redusert tilgang på utenlandsk arbeidskraft i en periode, er det i år svært viktig at egeninnsatsen på vårplanting økes betydelig!

Her har skogeierfamilier med ledig arbeidskapasitet mulighet til å ta ut lønn ved arbeidsinnsats i sin egen skog.

For de som ikke har mulighet til å utføre arbeidet selv, er det fortsatt mulighet til å bestille den lokale plantegjengen ved å ringe til skogbrukssjefen så kan det bli ordnet så langt kapasiteten rekker.

Gjennom følgende tiltak i prioritert rekkefølge for året 2020 kan skogeier, og hans familie lønne seg sjøl med statsbidrag/tilskudd og/eller innestående skogfond:

Planter kan bestilles hos Alstahaug Planteskole, www.helgeland-skogselskap.no

e-post.: post@helgeland-skogselskap.no      og  tlf. 75046188 / 47510445

alternativ kan bestilles igjennom kommunens Skogbruksrådgiver. Vi har også Midt Norsk planter v/Kvatningen som et alternativ.

 

  1. Skogplanting etter gjeldende retningslinjer der det er sluttavvirket og ikke tilplantet fra før. NB Lovpålagt!
  2. Suppleringsplanting etter behov på felt som er tilplantet tidligere.
  3. Klimaskogplantinger MÅ sees over og suppleres – her dekker staten ALLE kostnader i inntil 5 år etter etablering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  4. Lauvrydding og avstandsregulering i rettidige felt i Hkl 2 (høydeintervallet 1,5 – 5 meter)
  5. Lauvrydding og avstandsregulering i sein Hkl 2 (høydeintervallet 6 – 9 meter) etter godkjent metode for tiltak i forsømte felt.
  6. Manuell tynning i Hkl 3 hvor granvirket er salgbart som slip (massevirke).                                  Det kan også være avsetning for lauvvirke om man ikke velger å ta ut dette som ved til eget forbruk, eller direkte salg til forbruker. NB. Ikke gå i gang med tynning før det foreligger leveringsavtale med en av tømmerkjøperne i området. Må også forhåndsgodkjennes av kommunen. Pr. idag ikke tilskuddsberettiget.
  7. Vedhogst i forsømte felt i sein Hkl 2 (og tidlig Hkl 3). Resten tas med vanlig ryddesag eller stangmontert kjedesag når det blir bart. Denne siste operasjonen kan også være grunnlag for bruk av statsbidrag og skogfond etter avtale med kommunen.

 

Statsbidrag/tilskudds satser.

Satsene for statsbidrag (som prosent eller fast kronebeløp av godkjent kostnad) kan variere noe fra kommune til kommune.  Følgende nivåer kan påregnes, kanskje noe mere i en del kommuner: (Satsene fåes ved henvendelse og spørsmål til skogbrukssjefen i kommunen)

Satsene som foreløpig er bestemt for 2020:

            Ungskogpleie:                      450 kr pr dekar gir 60 % tilskudd. Kan godkjennes opp til   kr 500 pr. da men utløser ikke noe tilskudd, men man kan benytte skogfond.

            Tynning:                                Ikke vedtatt noen sats for tynning i Bindal pr. idag.

            Markberedning:                    400 kr pr dekar gir 50 % tilskudd.

For nyplanting der skogeier setter bort alt til entreprenør gis det 60 % opp til kr 6.-for plantekjøp og plantearbeid. Anbefalte satser til eget arbeid bør ligge rundt kr 2.50 - 2.80.- pr.plante. Innkjøpsprisen fra planteskolene får man ved henvendelse dit. Kommunen kan være behjelpelig med bestilling, og såfremt flere bestiller via kommunen vil fraktkostnaden gå ned.

            Nyplanting:               60 % tilskudd ekskl. m.v.a

            Supplering:               60 % tilskudd ekskl. m.v.a

«Vedr. ekstraordinær tilskudd på 2 kr. per plante, i forbindelse med korona tiltak, må vi se på hvordan det er tenkt praktisert, når nasjonale retningslinjer er utarbeidet».

Andre viktige tiltak som kan finansieres med statsdrag og skogsfond etter søknad:

  1. Nybygging av skogsveger (både bil- og traktorveger)
  2. Oppgradering / opprusting av skogsveger til høyere vegklasse/ standard.
  3. Vegvedlikehold av skogsbilveger. Her gjelder kun skogfond, ingen statsbidrag.

Nedlagt egeninnsats inngår i grunnlaget for statsbidrag!

Nybygging og oppgradering av skogsveger er en noe omstendelig prosess, så ta derfor kontakt med skogbruksansvarlig i kommunen eller det lokale skognettverket/skogeierlag.

Ta kontakt med skogbrukssjefen i egen kommune for å sjekke hvilke satser og bestemmelser som gjelder for de ulike tiltak. (varierer noe mellom kommunene)

Dersom du vurderer å gå i gang med tømmerhogst som egeninnsats er det viktig å ta kontakt med ALLSKOGs eller andre kjøpere for å sikre at du har avsetning på tømmeret.

Annet, som driftstilskudd i.f.b.m uttak av skog skal i prinsippet forhåndsgodkjennes av kommunen – så derfor ta kontakt med kommunens skogbruksrådgiver.

Lykke til!

Bindal skogeierlag, v/ styret i samarbeid med

Skogbruksrådgiver i Bindal kommune.

Karl Erik Solum, Mob: 900 84 230  e-post.: karl.erik.solum@bindal.kommune.no