BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Bindal kommune har lansert nye nettsider for Bedre Tverrfaglig Innsats i Bindal. www.bindal.kommune.no/bti-bindal/

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) og Stafettloggen ønsker Bindal kommune å sørge for at barn og unge får den oppfølgingen og hjelpen de trenger. På de nye nettsidene finner dere innhold om BTI-arbeidet i Bindal, med veiledninger og presentasjoner. Arbeidet har vært finansiert av prosjektmidler fra BUFdir og er administrert av Bindal kommune.  Se også nettsiden bynloggen.no for mer informasjon om BTI.

 

BTI – Bedre tverrfaglig innsats og verktøyet Stafettloggen setter barnets utvikling og foreldrenes medvirkning i sentrum. Gjennom BTI får de ulike aktørene bedre forståelse for – og oversikt over hverandres oppgaver for å oppnå en bedre samhandling.

Ved foreldrenes samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, ansvar blir gitt og evalueres. Den elektroniske Stafettloggen skal hindre oppfølgingsbrudd og sikre en tidlig og god samhandling med foreldrene og barnet/ ungdommen. Ved hjelp av Stafettloggen kan man kalle inn til samarbeidsmøter, legge inn referat/ logg fra møtene og hvilke tiltak som iverksettes av hvem og når.

Stafettholder er hovedansvarlig for stafettloggen og er som oftest den som er tettest på barnet/ den unge. Loggen vil følge barnet/ den unge gjennom barnehagen/ skoleløpet dersom den ikke avsluttes

 

Les om Bedre Tverrfaglig Innsats på disse nettstedene:

Forebygging.no:  http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/

KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge. De arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet, og er lokalisert i Narvik med 24 ansatte. Målgruppen er kommunalt ansatte og spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge. http://www.korusnord.no/

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).http://www.kommunetorget.no/