Budsjett og økonomiplan til ettersyn

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er nå ute til alminnelig ettersyn fram til 11. desember. Kommunestyret skal behandle sakene i møte den 12. desember.

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er nå ute til alminnelig ettersyn fram til 11. desember.

Kommunestyret skal behandle sakene i møte den 12. desember.

Formannskapet behandlet i møte 27. november forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

  

 

Formannskapet gjorde følgende vedtak:

Behandling:

Elin Lian fremmet følgende forslag:

Funksjon 38000 Idrett
Vi ønsker å følge idrettsrådets anbefalinger og innvilger følgende søknader:
Kr 200.000,- til Kula IL
Kr 100.000,- til Kjella IL
Beløp kr 300.000,- dekkes av disposisjonsfond.
Utvendig renovering av Solstad kirke i 2020.
Kr 2 millioner. Inndekkes ved lån. Renter og avdrag dekkes av disposisjonsfond.

Tor-Arne Aune fremmet følgende forslag:

Til investeringsbudsjettet:
-Ny traktor tas ut.
Driftskonsekvensene balanseres mot disposisjonsfond.

Votering:

Elin Lians forslag til funksjon 38000 Idrett falt med 4 mot 1 stemme.
Elin Lians forslag til utvendig renovering Solstad kirke falt med 3 mot 2 stemmer.

Tor-Arne Aunes forslag om at ny traktor tas ut av investeringsbudsjettet ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble arbeidsmiljøutvalgets behandling med de forslag og endringer som fikk flertall under formannskapets behandling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.        Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens økonomiplan 2020-2023.

2.        Skattlegging for 2020 vedtas slik:

  1. Skatt på inntekt: 11,1 % eller høyeste lovlige sats.
  2. Skatt pi formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.
  3. I henhold til eiendomsskatteloven (esktl) § 3, første ledd bokstav a, videreføres utskriving av eiendomsskatt pa all fast eiendom i hele kommunen. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl §§3 og 4, første ledd første

Generell sats: 7 promille. Sats for bolig- og fritidseiendom: 4 promille.

Bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer videreføres. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

  1. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på fastsatte takster ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes.
  2. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jfr. esktl. § 10.

3.        Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på kr. 65 500 000,- i 2020.

4.      Måltall: Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: MM. 2,5 % i gjennomsnitt for planperioden.
                   Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023

5.        Til investeringsbudsjettet:
           - Ny traktor tas ut.
           Driftskonsekvensene balanseres mot disposisjonsfond.