Detaljreguleringsplan for Nessahaugen boligområde

Spørsmål og merknader kan gjøres innen 31. mai 2023.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-1, 12-8 og 12-14 kunngjøres varsel om oppstart av planarbeid for nytt boligområde på Nessahaugen ved Terråk sentrum i Bindal kommune.

Planarbeidet gjelder detaljregulering for del av Gnr. 44, bnr. 442 og 275, som planlegges regulert
til bolig, vegsystem, friområder, lekeareal mm.

Planarbeidet skal tilrettelegge for ca 25 boligenheter for frittliggende boligbebyggelse og noe konsentrert boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Detaljregulering utløser ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning.

Her finner du plandokumentet. (PDF, 2 MB)

Spørsmål og merknader rettes skriftlig innen 31. mai 2023 til
BLOM arkitekter as, v/ Roy Blom
roy@arkitektblom.no / Tlf. 951 55 234
Sverres Gate 7, 7800 Namsos