Forslag på kandidater til meddommere/skjønnsmedlemmer

Vi trenger forslag på kandidater for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028. Bindal kommune skal oppnevne et antall meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2025 - 2028. I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Vi trenger forslag på kandidater for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028.

Bindal kommune skal oppnevne et antall meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2025 - 2028.

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Det er kommunestyret som til sist skal oppnevne personer til disse vervene.

Hvem kan velges?

 

Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de i størst mulig grad gjenspeiler kommunens befolkning. Domstolloven § 70 stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer:

 • Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven
 • man må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
 • ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
 • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
 • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen

 

Domstolloven § 71 utelukker valg av personer som innehar visse stillinger:

 • Stortinget representanter og vararepresentanter
 • statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor
 • statsforvaltere og assisterende statsforvaltere
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet
 • ansatte i justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstolsadministrasjonen og dens styre
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Domstolloven § 72 utelukker valg på grunn av vandel etter visse kriterier.

 

Ved valg av jordskiftemeddommere skal man i tillegg til å fylle de generelle kravene, oppfylle krav om at de skal ha kjennskap til saker som jordskifteretten behandler.

Les mer om det å være meddommer på Forside (domstol.no)

Forslag på kandidater sendes Bindal kommune så snart som mulig og senest 15. april 2024.

Alle forslag må inneholde fullt navn, adresse, telefon, yrke/stilling, fødselsdato og e-postadresse.

Du kan sende forslag på e-post til: postmottak@bindal.kommune.no eller pr. brev til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk.