Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til mudring i Årsetvalen og Kjærstadstraumen

I brev av 16. februar 2018 gir Fylkesmannen i Nordland tillatelse, under visse vilkår, til mudring i Årsetvalen og Kjærstadstraumen.

I vedtaket heter det: 

"Fylkesmannen i Nordland gir med dette Bindal kommune tillatelse til mudring i forbindelse med utdyping av kanal fra Årsetfjorden til Valen. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og i medhold av forskrift av 1.6.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6. Fylkesmannen har ved avgjørelsen om hvorvidt tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår for tillatelsen, lagt vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre."