Høring - Forslag til reguleringsplan for Lilleheilsodden - PlanID: 201803 - Bindal kommune

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune innen 04.09.2019.

Høring - Forslag til reguleringsplan for Lilleheilsodden - PlanID: 201803 - Bindal kommune

Bindal formannskap vedtok i møte den 20.06.2019, sak 38/19, å legge forslag til reguleringsplan for Lilleheilsodden, med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere utleiehytter, servicebygg med overnatting og matservering, rorbuer og småbåthavn. Prosjektet Kystriksveien etterspør både overnattingsmuligheter og matservering langs Fv. 17, spesielt i dette området. Småbåthavna er etablert og godkjent fra før.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK, eller pr. e-post til postmottak@bindal.kommune.no innen 04.09.2019.

Plankart (PDF, 6 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 235 kB)

ROS-analyse (PDF, 212 kB)