Høring - Forslag til reguleringsplan for Solstad kirke - Holm

Bindal formannskap vedtok i møte den 02.06.2021, sak 16/21, å legge forslag til reguleringsplan for Solstad kirke, på Holm, med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planarbeidet har som oppgave å tilrettelegge for ny parkeringsplass ved Solstad kirke og gang- og sykkelvei forbi kirka.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK, eller pr. e-post til postmottak@bindal.kommune.no innen 21.07.2021