Innkalling til møte i formannskapet torsdag 15. oktober kl 0900.

Bondelagsmedlemmer som skal tiltre formannskapet for å behandle saker vedr. SMIL-midler
kan møte kl. 09:00.
Formannskapet fungerer som styringsgruppe vedr. budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
To representanter fra de tillitsvalgte møter i styringsgruppen med tale- og forslagsrett. I tillegg
møter rådmannens ledergruppe.
Administrasjonen orienterer om statsbudsjettet som framlegges 07.10.20 samt status for det
administrative budsjettarbeidet. Formannskapet foretar nødvendige avklaringer og prioriteringer.