KUNNGJØRING - Søknad om tillatelse til å regulere Søbergsvatnet i Bindal kommune

Småkraft AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å regulere Søbergsvatnet mellom kote 301,5 (LRV) og kote 302,5 (HRV) i Eidselvavassdraget som drenerer til Bindalsfjorden. Reguleringen på 1 m vil øke årlig kraftproduksjon i Søbergsvatnet kraftverk med 3,2 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 160 husstander.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset til Bindal kommune og på COOP Marked i Terråk og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Småkraft AS v/Martin Vangdal på tlf.: 988 30 458 eller e-post: Martin.Vangdal@smaakraft.no. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 22.06.2018