Offentlig ettersyn: Forslag på kandidater til meddommere i lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten og skjønnsmenn.

Frist for å melde inn innvendinger er fredag 14. juni 2024.

Kommunestyrene i Norge velger hvert fjerde år de som skal tjenestegjøre som meddommere i tingrettene og lagmannsrettene. Meddommere har en sentral rolle i vårt rettssystem.


Bindal kommune skal for perioden 01.01.2025-31.12.2028 forestå følgende valg:
2 meddommere til Hålogaland lagmannsrett
12 meddommere til Helgeland tingrett
4 meddommere til Helgeland jordskifterett
2 skjønnsmedlemmer


Formannskapets forslag på kandidater skal legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling og vedtak. Vedlagt følger formannskapets forslag på kandidater, behandlet i formannskapets møte 30.05.2024.
Kommunestyret vil behandle saken i møte 20.06.2024.

Alle som har noe å innvende mot forslaget må melde dette skriftlig til kommunen senest 14.06.2024 til postmottak@bindal.kommune.no

Her er listen over foreslåtte meddommere. (PDF, 153 kB)