Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget

I hht lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn: Sinkaberg Hansen AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg ved Svaberget / Sagbugta øst for Smilestraumen i Nærøy kommune.

I hht lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Sinkaberg Hansen AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg ved Svaberget / Sagbugta øst for Smilestraumen i Nærøy kommune.

Selskapet driver fra før settefiskanlegget på lokaliteten 13183 Saglifossen rett øst for det planlagte nye anlegget. Avløpsledningen i sjø har utslipp i Bindal kommune. Søknaden gjelder akvakulturtillatelse for en produksjon av 10 mill. stk. / 4000 tonn settefisk pr. år. Årlig fôrforbruk forventes å være inntil 4000 tonn. Området er regulert til formålet.

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Dersom berørte parter mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker.

Aktuelle dokumenter finnes på www.bindal.kommune.no under kunngjøringer   og er også tilgjengelig på Servicetorget Bindal Rådhus.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til: Bindal kommune, Rådhuset, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller pr. e-post: postmottak@bindal.kommune.no. Frist for merknader er 12.11. 2018.