Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte 5. desember

Rådet møtes på Bindal rådhus, Terråk, torsdag 5. desember kl 1000.

Rådmannen orienterer om forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023.