Reguleringsplan for Brukstomta Næringspark - melding om vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret har endret reguleringsplanen for Brukstomta næringspark. Klager må sendes innen tre uker.

Reguleringsplan for Brukstomta Næringspark - planID: 201802 - melding om vedtak av reguleringsplan

 

I kommunestyrets møte 20.06.2019, sak 61/19, ble det fattet følgende vedtak:

 

  1. Forslag til reguleringsplan for Brukstomta Næringspark endres slik:

 

Nye planbestemmelser:

  • § 2.9          Grønnstruktur

Mellom næringsbebyggelse (NB) og campingplass (C) og mellom næringsbebyggelse og bolig skal det etableres et vegetasjonsbelte på minst 6 meter.

  • § 3.5.5       Lekeplass

I forbindelse med oppføring av boliger og leiligheter, skal det innenfor dette formålsområdet opparbeides en nærlekeplass med minimum størrelse på 150 m². Lekeplass skal være opparbeidet innenfor formålsområdet, før det gis byggetillatelse til boliger.

  • §3.5.6 Uteoppholdsareal

Ved søknad om tiltak skal det innsendes utomhusplan for hvert enkelt byggetrinn. Planen skal vise at uteoppholdsareal oppfyller fastsatte krav til: størrelse, kvalitet og prinsipper for universell utforming. Minste uteoppholdsareal skal være 100 m² MUA per boenhet.

 

  1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes reguleringsplan for Brukstomta Næringspark - gnr 44, bnr 5 med flere – Sørfjordveien – planID: 201802 med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 05.06.2019 og med de endringer som nevnt over.

 

 

Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og innen 3 uker. Klages sendes: Bindal kommune, 7980 Terråk.