Reguleringsplanforslag for Peacepainting Center i Bindal kommune.

Reguleringsplanforslag for Peacepainting Center i Bindal kommune legges ut til høring. Høringsfristen er 8. september 2020.

Bindal formannskap vedtok i møte den 02.07.2020, sak 37/20 å legge forslag til reguleringsplan for Peacepainting Center, med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Peacepainting Center på Guldvikhaugen i Bindal kommune. Peacepainting Center skal bli et kunst- og fredssenter uavhengig av tro og livssyn. Planen tilrettelegger også for en småbåthavn og molo.

Planen baserer seg på skisseprosjekt gjennomført av Ekberg Lous Arkitekter datert 12.5.2019.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK, eller pr. e-post til postmottak@bindal.kommune.no innen 08.09.2020.

PlanID: 202002 - Bindal kommune