Søknad om biomasseendring på lokalitet Otervika i Bindal kommune

Sinkaberg Hansen AS søker om biomasseendring på lokalitet Otervika i Bindal kommune. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill og merknader er 28. oktober 2022.

KUNNGJØRING
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakultur i Bindal kommune i Nordland
Søker: Sinkaberg Hansen AS
Søknaden gjelder: Biomasseendring
Søkt størrelse: 5460 tonn
Lokalitet: Otervika Koordinater:
Midtpunkt anlegg N 65°9.704′, Ø 11°58.105′`
Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Lenker til vedlegg:
Brev fra Nordland fylkeskommune (PDF, 241 kB)

Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1949573.pdf.pdf

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg.pdf

Avstander andre anlegg og hovedfarled .jpg.pdf

Biosikkerhet lokalitet - SinkabergHansen AS.pdf.pdf

Kart skala 1_2500.jpg.pdf

B Otervika SH 1021.pdf.pdf

Kystverket stemplet kart.pdf.pdf

Beredskapsplan sykdom og massedød.pdf.pdf

Samtykkeerklæring Benchmark Genetics Norway AS.pdf.pdf

SR-M-03218-Austra0518-ver01.pdf.pdf

C SBH Otervika 103941-01-001.pdf.pdf

Samtykkeerklæring Atlantis Subsea Farming AS.pdf.pdf

F SBH Otervika 0622.pdf.pdf

200401_Kommuneplanens arealdel_Bindal.pdf.pdf

SV Svar på spørsmål ang. søknad på Otervika i Bindal kommune.pdf

Evaluering Otervika 2021.pdf

2018-12-20 Kommunal behandling søknad om ny akvakulturlokalitet Oterneset.pdf

2021-02-19 Bindal kommunes behandling av søknad om endring ved lokalitet 40117 Otervika.pdf

2021-03-21 Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 40117 Otervika.pdf