Tilskudd til inkludering av barn og unge

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfristen er 3. november 2023.

Tine Poppe

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskuddsmidler til inkludering av barn og unge.

Les mer om ordningen her: Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir
Søknadsfristen er 3. november 2023.

Mål og målgruppe for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

  • å vokse opp i familier med lavinntekt 
  • manglende sosialt nettverk 
  • manglende tilknytning til skole/arbeid  
  • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Søke om tilskudd

Det er mulig å søke om tilskudd til 12 aktivitetstyper. Under hver aktivitetstype kan man også søke om flere delprosjekter.

Velg aktivitetstype for å lese mer og søke

Kultur-, fritids- og ferieaktivitet (§ 4.1)
Ferieleir, overnattingsturer, fritidsaktiviteter etter skoletid, teaterlek, leksehjelp og lignende aktiviteter organisert som gruppetilbud.

Jobbtilbud og veiledning (§ 4.2)
Deltidsjobb, sommerjobb, jobbforberedende aktiviteter, veiledning og kurs

Utstyrssentral (§ 4.3)
Utlån av utstyr til fritidsaktiviteter gratis eller til en lav kostnad.

Lokal fritidskasse (§ 4.4)
Fritidskasse for å dekke kostnader forbundet med deltakelse i fritidsaktiviteter.

Kultur- og aktivitetskort (§ 4.5)
Ordning som gir gratis eller rabattert tilgang til enkeltstående aktiviteter og opplevelser.

Aktivitetesguide (§ 4.6)
Aktivitetsguider jobber for å få barn og ungdom som står utenfor med i fritidsaktivitet.

Los/ungdomslos (§ 4.7)
Loser (ungdomsloser/oppfølgere) som skal følge opp ungdom mellom 10 og 24 år. Kun for kommuner og fylkeskommuner.

Åpen møteplass (§ 4.8)
Fritidsklubb, ungdomshus eller tilsvarende sosial arena for barn og ungdom mellom 10 og 24 år.

Utprøving av arbeidsmodell (§ 4.9)
Utprøving av en arbeidsmodell med mål om å øke deltakelsen i fritidsaktiviteter.

Koordinering av lokalt arbeid (§ 4.10)
Koordinere, tilrettelegge og organisere samarbeidet internt i kommunen og mellom kommunen og andre aktører. Kun for kommuner.

Annen lokal aktivitet (§ 4.11)
Prosjekter og aktiviteter som ikke passer inn under de andre aktivitetstypene.

Frivillige aktiviteter i minst fem kommuner (§ 4.12)
Kun for sentralledd i frivillige organisasjoner med prosjekter som innebærer aktivitetstilbud i minst fem kommuner.