Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, har fått i oppdrag om å komme med en tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om eventuell justering av kommunegrensene, eventuelt fylkesgrensen på Austra.

Fylkesmennene skal komme med sin vurdering og tilrådning innen 1. juni. I forbindelse med dette gjennomføres en ny innbyggerundersøkelse nå etter Stortingsvedtak i 2017 der det er vedtatt at Nærøy og Vikna slås sammen til Nærøysund kommune fra 1.1.2020. Bindal og Leka skal bestå som egne kommuner.

Det har også nå i etterkant av Stortingsvedtakene kommet innspill fra innbyggere om at grensene mellom kommunene på Austra bør endres. Innbyggerundersøkelsen vil bli gjennomført nå i mai 2018, og det er viktig at flest mulig av innbyggerne som i dag bor på Austra får si sin mening. Vi oppfordrer derfor alle innbyggere om å delta på undersøkelsen. Dette gjøres ved at Sentio har fått oppdrag om å ringe opp innbyggere og stille spørsmål. Sentio gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Fylkesmannen. I tillegg til denne undersøkelsen har Fylkesmannen bedt de tre kommunene som er berørt om en rekke opplysninger og vurderinger.