Formannskap

Formannskap (jfr. Kommuneloven)
Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.
 
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
 
Det kan nevnes at formannskapet i Bindal også er fondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.
Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. 
 
FORMANNSKAPET I BINDAL 2019- 2023

 

Representant

Vararepresentant

Britt Helstad, AP

Martin Kvarsvik, AP

Tor-Arne Aune, AP

Ruth Anita Skjelsvik, AP

Wenke Saltnes Ryan, AP

Elin Gangstø, AP

Elin Vareide Lian, BIL

Gro Annie Støvik Lande, AP

Dag Christer Brønmo, SP

Lasse René Kolsvik

 

Ingvild Helstad, BIL

 

Jim Aarmo, BIL

 

Elling Mikalsen Bøkestad, BIL

 

Julie Catharina Tilrum, SP

 

Astrid Karlsdatter Kalvik, SP