Formannskap

Formannskap (jfr. Kommuneloven)
Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.
 
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
 
Det kan nevnes at formannskapet i Bindal også er fondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.
Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. 
 
FORMANNSKAPET I BINDAL 2019- 2023

 

Representant

Vararepresentant

Britt Helstad, AP

 Ruth Anita Skjelsvik, AP

Tor-Arne Aune, AP

Elin Gangstø, AP

Wenke Saltnes Ryan, AP

Gro Annie Støvik Lande, AP

Elin Vareide Lian, BIL

Lasse René Kolsvik, AP

Dag Christer Brønmo, SP

Karoline Velde, AP

 

Ingvild Helstad, BIL

 

Jim Aarmo, BIL

 

Elling Mikalsen Bøkestad, BIL

 

Julie Catharina Tilrum, SP

Endret i kommunestyret 23. april 2020

Astrid Karlsdatter Kalvik, SP