Formannskap

Formannskap (jfr. Kommuneloven)
Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.
 
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
 
Det kan nevnes at formannskapet i Bindal også er fondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.
Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. 
 
FORMANNSKAPET I BINDAL 2015- 2019

 

Representant

Vararepresentant

Britt Helstad, AP

Eskil Skarstad, Ap

Tor-Arne Aune, Ap

Wenke Saltnes Ryan, AP

Ruth Anita Skjelsvik, AP

Magne Paulsen, AP

Petter Bjørnli, H

Martin Kvarsvik, Ap

Dag Christer Brønmo, SP

Lars Berg-Hansen, Ap

 

Terje Ronald Sevaldsen, H

 

Roar Eck, H

 

Mona Bern Erfjord Hald, V

 

Elin Vareide Lian, SV

 

Julie Catharina Tilrum, SP