Innbyggerrettigheter

Kommunen som forvaltningsorgan
Enheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak, er organer som utgjør forvaltningen i kommunen. Slike organer skal bidra til at borgerrettighetene blir ivaretatt. 

Tilgang til forvaltningens saksdokumenter 
Forvaltningens saksdokumenter er offentlige med mindre det er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. For eksempel er dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger, unntatt offentlighet. Enhver kan kreve innsyn i brev og dokumenter som kommer til eller sendes fra kommunen, samt møtekart og saksframlegg.  Enhver kan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet i en bestemt sak.  

Rett til personvern. Taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.  

Rett til innsyn i egen sak
En part har med visse begrensninger rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i egen sak. 
En part har likevel ikke krav på å gjøre seg kjent med bl.a. dokument som er utarbeidet for intern saksforberedelse.  

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger
Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.  

Krav på begrunnelse
Et enkeltvedtak gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.

Enkeltvedtak skal begrunnes samtidig med at vedtaket treffes. I enkelte saker kan begrunnelse utelates, bl.a. dersom en søknad blir imøtekommet. I slike saker kan en part likevel kreve begrunnelse etter at et vedtak er fattet. Et slikt krav må framsettes senest 3 uker etter at vedkommende mottok underretning om vedtaket.  

Krav på svar
Saker skal behandles og avgjøres så snart som mulig. Dersom det ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det gis et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere og så vidt mulig angis når svar kan ventes. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar senest innen en måned. 

Klagerett
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken.

Klagen må inneholde henvisning til det vedtaket som det klages over, nevne den endringen som ønskes og være underskrevet. Klagen skal sendes til det forvaltningsorganet (enheten, kontoret) som har truffet vedtaket. Her vil klagen bli forberedt og sendt til det organet som skal behandle klagen. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part.  

Rett til merknader
Enhver har rett til å uttale seg om eller komme med merknader mot forslag til planer, retningslinjer eller annet som gjelder flere mennesker. I de fleste tilfellene legges slike saker ut til offentlig ettersyn for at enhver skal kunne orientere seg om disse før vedtak fattes.  

Rett til veiledning
Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen er å gi en part eller andre interesserte mulighet til å ivareta sine interesser.