Styrer, råd og utvalg

 

Kommunestyret (jfr. Kommuneloven)

Kommunestyret er det øverste kommunale organ. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Se oversikt over medlemmer og møtedokumenter her.

 

Formannskap (jfr. Kommuneloven)

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Det kan nevnes at Formannskapet i Bindal også er Fondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.

Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. 

Se oversikt over medlemmer og møtedokumenter her.

 


Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, for perioden 2015 – 2019

 

Medlemmer:                                                   Personlige varamedlemmer:

Petter Bjørnli, leder                                        Egil Helstad

Turid Klimpen Lande                                      Sissel Martinsen

Randi F. Haugdal-Sætran                              Wenche Næsvold

Per Heide                                                       Brit Lilleheil

Ragnhild Otervik (Bindalseidet)                     Gunnar Sagmo

                                                                       Ruth Skjelsvik

 

Bindal ungdomsråd

Jorid Torgnes Kristensen (leder)

Thale Christensen (nestleder)

Ole Christian Brønmo

Mikael Andre Thomassen

Grunde Gillund

Maria Isabell Brevik

 

Fondsstyret

Formannskapet er styre for næringsfondet i Bindal. Fondsstyresaker finner du sammen med formannskapssakene.

 

 

Klagenemnd for perioden 2015 – 2019

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Torbjørn Gjengaar, leder                               1. Elin Gangstø

Gro Støvik Lande                                          2. Frode Næsvold
   

3. Eli Horsberg

 

 

Kontrollutvalget for 2015 - 2019

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Gunnhild Gutvik, leder                                   1. Svanhild Båtnes Holten

Trine Sivertsen, nestleder                              2. Per Heide

Olav Håkon Dybvik                                       3. Terje Moe

Elling Bøkestad                                             4. Sissel Sørhøy

Mona Teksum Øvergård                                5. Annlaug Helstad

 

 

Bindal kommunes representant og vararepresentanter i Kommunenes Sentralforbund (KS Nordland) for perioden 2015 – 2019

Representant:                                                 Vararepresentanter:

Britt Helstad                                                  1. Tor-Arne Aune

                 2. Ruth Skjelsvik

                 3. Lars Berg-Hansen

 

 

Bindal kommunes representant i Bindal Kraftlag AS (2015 – 2017)

Medlem:                                                         Varamedlem:

Bjørn Sørhøy                                                 Roar Eck

 

 

Felles klagenemnd for klage på takstvedtak og utskrivningsvedtak (2015 – 2017)

Medlemmer:                                                   Personlige varamedlemmer:

Bjørn Sørhøy, leder (2 år)                             Aslaug Helstad (2 år)

Svanhild B. Holten, nestleder (2 år)              Paul Harald Valvik (2 år

Hans Otto Helstad, (4 år)                              Eva Pedersen (4 år)

Terje Sevaldsen (4 år)                                   Finn Johansen (4 år)

Nina Lauritsen (2 år)                                     Gro S. Lande (2 år

Gunnhild Gutvik (4 år)                                  Elling M. Bøkestad (4 år)

 

 

Sakkyndig nemnd for fastsettelse av takstverdi for eiendomsskatt (2015 – 2017)

Medlemmer:                                                   Personlige varamedlemmer:

Steinar Skarstad, leder (2 år)                        Espen Hald (2 år)

Knut Arne Busch, nestleder (2 år)                 Mona Øvergård (2 år)

Astrid Hagen (4 år)                                        Roger Hansen (4 år)

 

 

Viltnemnd for perioden 2015 – 2019

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Åsmund Myrvang, leder                                1. Morten Okstad

Terje Bøkestad, nestleder                              2. Jim Aarmo

Nina Kristiansen                                            3. Gaute Myrvang

Eli Horsberg                                                  4. Ruth Skjelsvik

Martin Kjølstad                                             5. Mona Hald

 

 

Representantskapet i Interkommunalt Arkiv i Nordland 2015 - 2019

Som representant i representantskapet i Interkommunalt Arkiv i Nordland velges arkivleder

Medlem:                                                         Varamedlem:

May Lene Øren                                              Hallgeir Lian

 

 

Representantskapet i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 2015 - 2019

Medlem:                                                         Varamedlemer:

Britt Helstad                                                   1 Tor-Arne Aune

                  2. Ruth Skjelsvik

                  3. Elin Lian

 

 

Representantskapet i Namdal Rehabilitering IKS 2015 - 2019

Medlem:                                                         Varamedlemmer:

Britt Helstad                                                  1. Tor-Arne Aune

                 2. Ruth Skjelsvik

 

 

Kommunal oppnevnt representant til Terråk skoles samarbeidsutvalg 2015 - 2019

Medlem:                                                         Varamedlem:

Anne Grete Vikestad                                     Hanne Marit Reppen

 

 

Bindal kommunes representant i styret for friskolen i kommunen for perioden 2015 - 2019

Medlem:                                                         Varamedlem:

Svanhild Båtnes Holten                                 Dag Christer Brønmo

 

 

Representant og vararepresentant til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS 2015 - 2019

Medlem:                                                        Varamedlem:

Britt Helstad                                                  Tor-Arne Aune

 

 

Representant til kirkelig fellesråd 2015 - 2019

Medlem:                                                         Varamedlem:

Tor-Arne Aune                                              Petter Bjørnli

 

 

Bindal forliksråd - 1.1.2017 - 1.1.2021

Fylkesmannen har i brev av 1.9.2016 til Bindal kommune oppnevnt følgende forliksråd for

perioden 2017 – 2021:

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

1. Camilla Brevik                                          1. Asgeir Aune

2. Terje Moe                                                 2. Gunnhild Gutvik

3. Linn Christi Nygård                                  3. Elin Gangstø

 

 

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalgs funksjon tillegges formannskapet. De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser.