Styrer, råd og utvalg

 

Kommunestyret (jfr. Kommuneloven)

Kommunestyret er det øverste kommunale organ. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Se oversikt over medlemmer og møtedokumenter her.

 

Formannskap (jfr. Kommuneloven)

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Det kan nevnes at Formannskapet i Bindal også er Fondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.

Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. 

Se oversikt over medlemmer og møtedokumenter her.

Oversikt over styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Medlemmer:                                                   Personlige varamedlemmer:
Per Heide                                                                      Gunnar Sagmo
Brit Lilleheil                                                                   Sigrid Nygård
Egil Helstad                                                                   Aslaug Helstad
Andreas Øvergård                                                       Per-André Johansen
Randi Finvik Haugdal Sætran                                   Eivind Aakvik
Wenke Ryan                                                                 Elin Lian

 

Bindal ungdomsråd

Charlotte Larsen
Ole Christian Brønmo
Nina Pettersen
Amalie Næsvold
Nico Hagen
Joar TIlrum

Fondsstyret

Formannskapet er styre for næringsfondet i Bindal. Fondsstyresaker finner du sammen med formannskapssakene.

Klagenemnd for perioden   

Medlemmer:                                                  Varamedlemmer:
Torbjørn Gjengaar, leder                               1. Anita Vassli
Eli Horsberg, nestleder                                 2. Frode Næsvold 
Knut Arne Busch                                           3. Merete Berg Hansen

Kontrollutvalget  

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:
Gudrun Fossem, leder                                   1. Espen Hald
Gunnhild Gutvik, nestleder                           2. Sissel Sørhøy
Terje Moe                                                      3. Bjørg Heidi Hald
Siv Olsen                                                       4. Jørn Petter Kveinå
Paul Arne Gaupen                                         5. Annlaug Helstad

Bindal kommunes representant og vararepresentanter i Kommunenes Sentralforbund (KS Nordland)  

Representant:                                                 Vararepresentanter:
Britt Helstad                                                  1. Tor-Arne Aune
                                                                       2. Wenke Ryan
                                                                       3. Martin Kvarsvik

 

Bindal kommunes representant i Bindal Kraftlag AS  

Medlem:                                                         Varamedlem:
Bjørn Sørhøy                                                 Terje Sevaldsen

 

Felles klagenemnd for klage på takstvedtak og utskrivningsvedtak

Medlemmer:                                                   Personlige varamedlemmer:

Astrid Nilssen, leder (4 år)                                        Johan Arnt Alstad (4 år)
Gunnar Kvarsvik, nestleder (2 år)                           Camilla Brevik (2 år)
Svanhild B. Holten (4 år)                                            Hallgeir Lian ( 4 år)

Sakkyndig nemnd for fastsettelse av takstverdi for eiendomsskatt:

Medlemmer:                                                                Personlige varamedlemmer:
Steinar Skarstad, leder (4 år)                                    Espen Hald (4 år)
Astrid Hagen, nestleder (2 år)                                  Roger Hanssen (2 år)
Asgeir Aune (4 år)                                                       Mona Øvergård (4 år)

 

Representant og vararepresentant til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS
Representant                                                               Vararepresentant:
Britt Helstad                                                                 Tor-Arne Aune

 

Viltnemnd    

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:
Eli Horsberg, leder                                        1. Morten Okstad
Terje Bøkestad, nestleder                              2. Roald Busch
Ellen Dypvik                                                 3. Jim Aarmo
Gaute Myrvang                                             4. Ruth Skjelsvik
Martin Kjølstad                                             5. Mona Hald

 

 

Representantskapet i Interkommunalt Arkiv i Nordland  

Som representant i representantskapet i Interkommunalt Arkiv i Nordland velges arkivleder

Medlem:                                                         Varamedlem:
May Lene Øren, arkivleder                            Lena Fuglstad, assisterende rådmann

 

Representantskapet i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS  

Medlem:                                                         Varamedlemer:
Britt Helstad                                                   1. Tor-Arne Aune
                                                                       2. Wenke Ryan
                                                                       3. Elin Lian

Representant og vararepresentant til Helgeland interkommunalt politisk råd.

 
Representant:                                                              Vararepresentant:
Britt Helstad                                                                  Tor-Arne Aune

 

Representantskapet i Namdal Rehabilitering IKS  

Medlem:                                                         Varamedlemmer:
Tor-Arne Aune                                               1. Britt Helstad
                                                                        2. Wenke Ryan

 

Kommunal oppnevnt representant til Terråk skoles samarbeidsutvalg  

Medlem:                                                         Varamedlem:
Veronica Otervik                                           Hanne Marit Reppen

 

Bindal kommunes representant i styret for Bindalseidet skole

Medlem:                                                         Varamedlem:
Astrid Kalvik                                                                  Ruth Skjelsvik

 

Representant og vararepresentant til representantskapet i Revisjon Midt-Norge SA

Medlem:                                                        Varamedlem:
Britt Helstad                                                  Tor-Arne Aune

 

Representant til kirkelig fellesråd

Medlem:                                                         Varamedlem:
Tor-Arne Aune                                              Elin Lian

 

Bindal forliksråd - 1.1.2017 - 1.1.2021

Fylkesmannen har i brev av 1.9.2016 til Bindal kommune oppnevnt følgende forliksråd for perioden 2017 – 2021:

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

1. Camilla Brevik                                          1. Asgeir Aune
2. Terje Moe                                                 2. Gunnhild Gutvik
3. Linn Christi Nygård                                  3. Elin Gangstø

 

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalgs funksjon tillegges formannskapet. De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser.