Styrer, råd og utvalg

Kommunestyret (jfr. Kommuneloven)

Kommunestyret er det øverste kommunale organ. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Se oversikt over medlemmer og møtedokumenter her.

 

Formannskap (jfr. Kommuneloven)

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Det kan nevnes at Formannskapet i Bindal også er Fondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.

Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. 

Se oversikt over medlemmer og møtedokumenter her.

 

Oversikt over styrer, råd og utvalg for perioden 2023-2027
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Medlemmer:                                                   varamedlemmer:
Britt Helstad, leder                                         Eskil Skarstad                                                             
Jørn Kveinå, nestleder                                     Jens Christian Berg
Lasse Kolsvik                                                  Eivind Sommerseth
Eivind Aakvik                                                  Synnøve Aune
Turid Klimpen Lande                                      Anne Lise Skjevelnes
Tove Torgnes Kristensen                                 Ragnhild Skotnes                                

 

Bindal ungdomsråd

Charlotte Larsen
Nico Hagen
Henrik Busch
Lina Helstad Berntsen
Stina Olsen

 

Fondsstyret

Formannskapet er styre for næringsfondet i Bindal. Fondsstyresaker finner du sammen med formannskapssakene.

 

Viltnemnd    

Medlemmer:                                                 Varamedlemmer:
Eli Horsberg, leder                                        Martine Kveinen Thomassen
Terje Bøkestad, nestleder                              Jim Ove Aarmo 
Martin Kjølstad                                             Roald Busch
Elisabeth Sevaldsen                                      Ruth Skjelsvik
Gaute Myrvang                                              Moren Okstad

Kontrollutvalget  

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:
Kjell Eivind Grande, leder                                   
Gunnhild Gutvik, nestleder                            
Terje Moe                                                       
Jørn Petter Kveinå                                                      . 
Julie Tveråmo                                          

Representantskapet Midt-Norge 1010-sentral IKS
Representant: Frode Næsvold
Vara: Wenke Ryan

Representantskapet i Interkommunalt Arkiv i Nordland  

Som representant i representantskapet i Interkommunalt Arkiv i Nordland velges arkivleder

Medlem:                                                         Varamedlem:
Nina Jørgensen-Øberg, arkivleder                  Lena Fuglstad, HR-sjef

Felles klagenemnd for klage på takstvedtak og utskrivningsvedtak

Medlemmer:                                                   Personlige varamedlemmer:

Johan Arnt Alstad, leder                                 Hallgeir Lian
Gunnar Kvarsvik, nestleder                            Anita Vassli
Svanhild B. Holten                                         Bodil Kjølstad

Sakkyndig nemnd for fastsettelse av takstverdi for eiendomsskatt:

Medlemmer:                                                          Personlige varamedlemmer:
Nina Jørgensen-Øberg, leder                                 Espen Hald 
Astrid Hagen, nestleder                                         Roger Hanssen
Asgeir Aune                                                           Mona Øvergård 

 

Kommunal oppnevnt representant til Terråk skoles samarbeidsutvalg  

Medlem:                                                         Varamedlem:
Veronica Otervik                                           Hanne Marit Lysfjord

Bindal kommunes representant i styret for Bindalseidet skole

Medlem:                                                         Varamedlem:
Lasse Kolsvik                                                 Gunnhild Gutvik

 

Representant til kirkelig fellesråd

Medlem:                                                         Varamedlem:
Wenke Ryan                                                    Elin Lian

 

Bindal kommunes representant i Bindal Kraftlag SA  

Medlem:                                                         Varamedlem:
Frode Næsvold                                               Terje Sevaldsen

 

Representant til Digitale Helgeland (KO)

Som personlig varamedlem for kommunedirektør til styret: Lena Fuglstad.
Representant til representantskapet: Frode Næsvold.
Personlig varamedlem til representantskapet: Wenke Ryan.
 

Representant og vararepresentant til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS 
Representant                                                               Vararepresentant:
Frode Næsvold                                                                 Wenke Ryan

 

Representant og vararepresentant til Helgeland interkommunalt politisk råd.

Representant:                                                              Vararepresentant:
Frode Næsvold                                                               Wenke Ryan

2 representanter til Helgelandsrådet. Frode Næsvold og Elin Lian.
2 vara: Wenke Ryan og Bjørg Heidi Hald.

Representant og vararepresentant til representantskapet i Revisjon Midt-Norge SA

Representant:                                          2  vara representanter:      
Frode Næsvold                                            Wenke Ryan og Lasse Kolsvik

 

Representantskapet i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS  

Medlem:                                                         Varamedlemer:
Frode Næsvold                                               1.  Wenke Ryan
                                                                       2.  Elin Lian
                                                                       3.  Lasse Kolsvik

Bindal kommunes representant og vararepresentanter i (KS 

Representant:                                                 Vararepresentanter:
Frode Næsvold                                               1.  Wenke Ryan
                                                                       2.  Lasse Kolsvik
                                                                       3. Elin Lian
                                                                       4. Karoline Berg-Hansen
                                                                       5. Bjørg Heidi Hald

Klagenemnd for perioden   

Medlemmer:                                                  Varamedlemmer:
Eli Horsberg, leder                                        1. Ellen Dybvik
Knut Arne Busch, nestleder                          2. Hanne Marit Lysfjord 
Anita Vassli                                                   3. Geir Inge Pettersen

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

Under streken er ikke oppdatert

Representantskapet i Namdal Rehabilitering IKS  

Medlem:                                                         Varamedlemmer:
Tor-Arne Aune                                               1. Britt Helstad
                                                                        2. Wenke Ryan

Bindal forliksråd - 1.1.2017 - 1.1.2021

Fylkesmannen har i brev av 1.9.2016 til Bindal kommune oppnevnt følgende forliksråd for perioden 2017 – 2021:

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

1. Camilla Brevik                                          1. Asgeir Aune
2. Terje Moe                                                 2. Gunnhild Gutvik
3. Linn Christi Nygård                                  3. Elin Gangstø

 

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalgs funksjon tillegges formannskapet. De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser.