Her søker du om redusert foreldrebetaling

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

 1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
 2. 20 timer gratis oppholdstid i uken de fire siste årene i barnehagen, for familier med lav inntekt

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår. Foresatte oppfordres til å sende søknad for neste barnehageår fra mai av.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Bindal kommune.

Her er lenke til søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Hvem har krav på redusert foreldrebetaling?

Familier med lav inntekt

 • Ingen familie skal betale mer enn 6% av sin samlede inntekt for en barnehage eller SFO plass.
 • Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Gratis kjernetid

 • Hvis din families årlige inntekt er lavere enn 598.825 kroner, har barnet rett på 20 timer gratis barnehage i uken.
 • Har barnet fulltidsplass må det betales opphold utover de 20 timene.
 • Ordningen gjelder for alle barn fra og med 1. august det kalenderåret barnet fyller to år og går frem til skolestart.

Søskenrabatt

 • Har du flere barn i barnehagen har du krav på søskenrabatt.
 • Ordningen gjelder kun hvis barna bort fast sammen og går i barnehage i samme kommune.
 • Denne ordningen trenger man ikke søke på, men ta kontakt med din kommune om du mener at du ikke får det du har krav på.
 • Kommunen skal gi minimum 30% reduksjon for barn 2 og minimum 50% for barn 3.

 

Hvordan foregår søknadsprosessen?

 • Du søker om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO og gratis kjernetid ved å klikke her. Du kommer da til en digital søknadsløsning med innlogging via Altinn.
 • Vi henter opplysninger om familien sin inntekt automatisk fra skatteetaten, så du trenger ikke legge ved skattemeldingen selv.
 • Hvis inntekten til familien har forandret seg siden forrige skattemelding, må du legge ved dokumentasjon på dette. Dette kan være skattemelding, lønnsslipp, dagpenger, uføretrygd, fødselspenger, vedtak fra sosialkontoret og lignende.
 • Det må søkes hvert år.
 • Du må søke til den kommunen der du har folkeregistrert adresse, selv om barnet ditt går i barnehage/ SFO i en annen kommune.
 • Kommunen vil behandle søknadene som kommer inn fortløpende.

 

Hvem har krav på redusert foreldrebetaling?

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettside om dette temaet.

Kontaktinfo

Arnfinn Hamnes
Styrer
E-post
Telefon 75 03 25 00
Mobil 47 65 80 11